ထွဲထီၣ်နခီၣ်ဆူတၢ်ကွဲမုာ် ~ Get To Your Feet And Set Out To His Invitation

လါယနူၤအါရံၤ ၁၄, ၂၀၂၁ ထွဲထီၣ်နခီၣ်ဆူတၢ်ကွဲမုာ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁မိၤၡ့ ၂၉, ၁မိၤၡ့ ၃၀, မးသဲ ၁၁:၁၆-၃၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉:၇-၁၂ ‘‘ဒီ;စီၤယၤကိာ်ထွဲထီၣ်အခီၣ်, ဒီးလဲၤတုၤလၢပှၤမုၢ်ထီၣ်ဖိအကီၢ်လီၤ.’’၁မိၤၡ့ ၂၉:၁ ပဖးဘၣ်ဖဲ (မးသဲ ၁၁:၂၈-၃၀), […]

Read more →