ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလီၤက့ၤနသး ~ Encourage Yourself

လါယနူၤအါရံၤ ၃၁, ၂၀၂၁ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလီၤက့ၤနသး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤဘး ၁၉, ယိၤဘး ၂၀, ယိၤဘး ၂၁, မးသဲ ၂၁:၁-၁၇, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၈:၁-၆ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယသ့ၣ်ညါလၢယပှၤပှ့ၤက့ၤယၤတဂၤမူဝဲ, ဒီးလၢခံကတၢၢ်န့ၣ်ကဂဲၤဆၢထၢၣ်အုၣ်အသးလၢယဂီၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ် အံၤန့ၣ်လီၤ.’’ ယိၤဘး […]

Read more →