တၢ်တဒိကနၣ်အဘူးအလဲ ~ The Cost Of Disobedience

လါယနူၤအါရံၤ ၂, ၂၀၂၁ တၢ်တဒိကနၣ်အဘူးအလဲ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁မိၤၡ့ ၂:၁၈-၂၅, ၁မိၤၡ့ ၃, ၁မိၤၡ့ ၄:၁-၁၆, မးသဲ ၂:၁-၁၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂:၁-၁၂ ‘‘မ့မ့ၢ်တၢ်သ့ၣ်ညါ တၢ်ဂ့ၤဒီးတၢ်အၢအသ့ၣ်တထံးန့ၣ်အီၣ်အသၣ်တဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤမုၢ်တနံၤလၢနအီၣ်အီၤန့ၣ် သံဒီးနကသံလီၤ.’’၁မိၤၡ့ ၂:၁၇ […]

Read more →