တၢ်ကိးနၤ ~ Your Calling

လါယနူၤအါရံၤ ၈, ၂၀၂၁ တၢ်ကိးနၤ  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ မိၤ​ၡ့ ၁၇, ၁ မိၤၡ့ ၁၈,  မးသဲ ၆:၂၅-၃၄, မးသဲ ၇:၁-၂၃, ကတိၤဒိ ၁:၈-၁၉ ‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးယစံးဘၣ်သု, မ့ၢ်သုကအီၣ်ဘၣ်ဒ်လဲၣ်, မ့ၢ်သုကအီဘၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်, […]

Read more →