ယဟိဝၤယံၤရၤ ~ Jehovahjireh

လါယနူၤအါရံၤ ၁၀, ၂၀၂၁ ယဟိဝၤယံၤရၤ  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ မိၤ​ၡ့ ၂၁, ၁ မိၤၡ့ ၂၂, ၁ မိၤၡ့ ၂၃, မးသဲ ၈:၂၃-၃၄, မးသဲ ၉:၁-၁၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇:၁၀-၁၇ […]

Read more →