ယွၤမၤဂ့ၤလံယၤလံ ~ He Has Been Good To Me

လါယနူၤအါရံၤ ၂၂, ၂၀၂၁ ယွၤမၤဂ့ၤလံယၤလံ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁မိၤၡ့ ၄၃, ၁မိၤၡ့ ၄၄, မးသဲ ၁၅:၁၀-၃၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃:၁-၆ ‘‘ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ယသန့ၤသးလၢနဘျုးနဖှိၣ်, ယကသူၣ်ဖှံသးညီလၢနတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ အပူၤလီၤ. ယကသးဝံၣ်ထီၣ်ယွၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မၤဂ့ၤလံယၤလံ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃:၅-၆ ဖဲယသးစၢ်အခါ […]

Read more →