ဃ့တၢ်တမံၤ ~ One Thing I Ask

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၈, ၂၀၂၁ ဃ့တၢ်တမံၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၃ မိၤၡ့ ၄, ၃ မိၤၡ့ ၅:၁-၁၃, မၢ်ကူး ၁ဝ:၁၃-၃၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ၂ရ:၇-၁၄ ‘‘တုၤယမိၢ်ယပၢ်လဲၤသဒၣ်ယၤဒီးယွၤကဟံးန့ၢ်ထီၣ်ယၤလီၤ. ယွၤဧၢ, ဒုးနဲၣ်ယၤလၢနကျဲ, ဒီးဆှၢယၤလၢနကျဲဒီးဆှၢယၤလၢကျဲလိၤတဘိအပူၤ, လၢယဒုၣ်ယဒါအဃိန့ၣ်တက့ၢ်.’’  စံးထီၣ်ပတြၢၤ […]

Read more →

ယွၤမ့ၢ်ယသးသမူအဂံၢ်အဘါ ~ The Lord Is My Strength

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၇, ၂၀၂၁ ယွၤမ့ၢ်ယသးသမူအဂံၢ်အဘါ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၃မိၤၡ့ ၁, မိၤၡ့၂, မိၤၡ့ ၃, မၢ်ကူး ၉:၃၃-၅၀, မၢ်ကူး ၁ဝ:၁-၁၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂ရ:၁-၆ ‘‘ယွၤမ့ၢ်ယတၢ်ကပီၤ ဒီ;တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤလီၤ. ယကပျံၤမတၤတဂၤလဲၣ်, […]

Read more →

တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤ ~ Integrity Or Perfection

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၆, ၂၀၂၁ တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၂ မိၤၡ့ ၃၉, ၂ မိၤၡ့ ၄၀, မၢ်ကူး ၉:၂-၃၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၆:၁-၁၂ ‘‘မ့မ့ၢ်ယဲဒၣ်အံၤယကလဲၤတၢ်လၢယတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤအပူၤလီၤ. ပှ့ၤက့ၤယၤဒီးသးကညီၤယၤတက့ၢ်.’’ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၆:၁၁ တၢ်ဂ့ၢ်လၢအမ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤလၢယအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါတခီ, မ့ၢ်ဒၣ်ဒ်စီၤဒၤဝံးအထါပာ်ဖျါဝဲဖဲ (စံးထီၣ်ပတြၢၤ […]

Read more →

တၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး ~ Sureness

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၅, ၂၀၂၁ တၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၂ မိၤၡ့ ၃၇, ၂ မိၤၡ့ ၃၈, မၢ်ကူး ၈:၁၄-၃၈, မၢ်ကူး ၉:၁, ကတိၤဒိ ၆:၁-၁၁ ‘‘ဒီးအဝဲဒၣ်စံးဘၣ်အီၤ, မ့မ့ၢ်သုဝဲသ့ၣ်အံၤ, သုစံးလၢယမ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်. စီၤပ့းတရူးစံးဆၢတၢ်, […]

Read more →

ကိၣ်ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ် ~ Bread And The Crowd

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၄, ၂၀၂၁ ကိၣ်ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်အပူၤအဂီၢ်- ၂ မိၤၡ့ ၃၅, ၂ မိၤၡ့ ၃၆, မၢ်ကူး ရ:၃၁-၃၇, မၢ်ကူး ၈:၁-၁၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၅:၁၆-၂၂ ‘‘ဒီးအဝဲသ့ၣ်သံကွၢ်အီၤ, သုကိၣ်အိၣ်ပှံၤဖျၢၣ်လဲၣ်. ဒီးစံးဝဲဒၣ်, […]

Read more →

တၢ်အိၣ်ဘှံးလၢယွၤအပူၤ ~ Rest In God

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၃, ၂၀၂၁ တၢ်အိၣ်ဘှံးလၢယွၤအပူၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ မိၤၡ့ ၃၃:၇-၂၃, ၂ မိၤၡ့ ၃၄, မၢ်ကူး ၇:၁-၃၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၅:၈-၁၅ ‘‘ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ယမဲာ်ကလဲၤတၢ်ဒီးနၤ, ဒီးယကဒုးအိၣ်ဘှံးနၤလီၤ.’’၂ မိၤၡ့ ၃၃:၁၄ […]

Read more →

လဲၤဆူပှၢ်မုၢ်ကနၢအလီၢ်ကစုဒု ~ Come To A Desert Place In Quietness

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၂, ၂၀၂၁ လဲၤဆူပှၢ်မုၢ်ကနၢအလီၢ်ကစုဒု တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂မိၤၡ့ ၃၁, ၂မိၤၡ့ ၃၂, ၂မိၤၡ့ ၃၃:၁-၆, မၢ်ကူး ၆:၃၀-၅၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၅:၁-၇ ‘‘ဒီးလဲၤလၢကဘီပူၤဆူပှၢ်မုၢ်ကနၢအပူၤကစုဒုလီၤ.’’မၢ်ကူး ၆:၃၂  တၢ်လီၢ်အိၣ်ဝဲအါပူၤအါတီၤလၢကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်လဲၤညီနုၢ်ဝဲလၢတၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤ, ဒ်အမ့ၢ်က […]

Read more →

ပှၤကညီအကျဲအိၣ်ဝဲလၢယွၤအမဲာ်ညါ ~ The Ways Of The Man Are In Full View Of God

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၁, ၂၀၂၁ ပှၤကညီအကျဲအိၣ်ဝဲလၢယွၤအမဲာ်ညါ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂မိၤၡ့ ၂၉, ၂မိၤၡ့ ၃၀, မၢ်ကူး ၆:၇-၂၉, ကတိၤဒိ ၅:၁၅-၂၃ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤကညီအကျဲအိၣ်ဝဲလၢယွၤအမဲာ်ညါဒီးကွၢ်ဆိကမိၣ်ဝဲအကျဲဧိၤကပူၤဧိၤခဲလၢာ်အဂ့ၢ်အကျိၤလီၤ.’’ကတိၤဒိ ၅:၂၁ ၁၉၉၆ နံၣ်, မ့ၢ်ဝဲယဖျိထီၣ်လံာ်စီဆှံကၠိအနံၣ်န့ၣ်လီၤ. […]

Read more →

တၢ်ကမၢကမၣ်အလီၢ်လၢယွၤမၤဝဲ ~ God’S Miraculous Act

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၀, ၂၀၂၁ တၢ်ကမၢကမၣ်အလီၢ်လၢယွၤမၤဝဲ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂မိၤၡ့ ၂ရ, ၂မိၤၡ့ ၂၈, မၢ်ကူး ၅:၂၁-၄၃, မၢ်ကူး ၆:၁-၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၄:၁-၁၀ ‘‘…ဒီးအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ပာ်အသးကမၢကမၣ်ဒိၣ်နီၢ်မးလီၤ.’’မၢ်ကူး ၅:၄၂ခ ဖဲပှၤအါဂၤထံၣ် ဘူၣ်ဘျီၣ်ခိၣ်အဖိမုၣ်တဆံခံနံၣ်ဖိသံန့ၣ်, အိၣ်ဒီးတၢ်ဟီၣ်တၢ်ယၢၤဒီးမဲာ်ထံမဲာ်နိလီၤ. […]

Read more →

ယွၤအိၣ်ဒီးပှၤ ~ God Is With Us

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၁၉, ၂၀၂၁ ယွၤအိၣ်ဒီးပှၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ မိၤၡ့ ၂၅, ၂ မိၤၡ့ ၂၆, မၢ်ကူး ၄:၃၀-၄၁, မၢ်ကူး ၅:၁-၂၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၃:၁-၆ ‘‘တုၤယလဲၤလၢတၢ်သံအကဒုကစၢၢ်ကဆူးပူၤဒၣ်လဲာ်န့ၣ်, ယတပျံၤဘၣ်တၢ်အၢဘၣ်. […]

Read more →