ခိၣ်သလုးတဖၣ် ~ Crowns

လါယနူၤအါရံၤ ၉, ၂၀၂၁ ခိၣ်သလုးတဖၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁မိၤၡ့ ၁၉, ၁မိၤၡ့ ၂ဝ:၁-၁၈, မးသဲ ရ:၂၄-၂၉, မးသဲ ၈:၁-၂၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇:၁-၉ ‘‘ယွၤစံၣ်ညီၣ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်လီၤ. စံၣ်ညီၣ်ယၤ, ယွၤဧၢ, ဒ်ယတၢ်တီတၢ်လိၤအသိး, […]

Read more →