အိၣ်မူလၢတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ကစၢ်ယွၤ ~ Living To Trust God

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၁

အိၣ်မူလၢတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ကစၢ်ယွၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၂၃:၉-၄၀, ယံးရမံယၤ ၂၄, ယံးရမံယၤ ၂၅:၁-၁၄, ၁သ့းစၤလနံ ၄, ကတိၤဒိ ၂၄:၂၃-၃၄

‘‘ဒီးယကပာ်ယမဲာ်လၢအလိၤ လၢတၢ်ဂ့ၤအဂီၢ်, ဒီးယကဒုးဟဲက့ၤအီၤဆူကီၢ်တဘ့ၣ်အံၤအပူၤ, ဒီးယကမၤထီၣ်မၤထီအီၤ, ဒီးယတမၤလီၤပှီၢ်ဘၣ်အီၤဘၣ်, ဒီးယကသူၣ်အီၤ, ဒီးယတထဲးကွံာ်ဘၣ်အီၤဘၣ်. ယကဟ့ၣ်လီၤအီၤ လၢအသးသ့ၣ်ညါယၤလၢယမ့ၢ်ယွၤလီၤ. ဒီးအဝဲသ့ၣ်ကကဲထီၣ်ယပှၤဂီၢ်မုၢ်, ဒီးယဲဒၣ်အံၤယကကဲထီၣ်အကစၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကဟဲက့ၤကဒါက့ၤဆူယအိၣ် ဒီးအသးဒီဖျၢၣ်ညါလီၤ.’’
ယံးရမံယၤ ၂၄:၆-၇

တၢ်ကိၢ်ခါဖဲ ၁၉၇၆နံၣ်န့ၣ်, ယဘၣ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်ယဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢကီၢ်ဟီၣ်ကီၣ်ဒီးလဲၤဆူကီၢ်အမဲရကၤဒ်သိး ယကမၤလိတၢ်န့ၣ်လီၤ. ယတသ့ၣ်ညါကီၢ်အမဲရကၤလီၤဂာ်ဒ်လဲၣ်, ယကထံၣ်ဘၣ်ဒီးအိၣ်ဘၣ်ဒီးမတၤလဲၣ်ဘၣ်. ယကီၤလၤဝါကျိာ်တဂ့ၤအါအါစ့ၢ်ကီးဘၣ်. ယအီၣ်ကိၣ်ပီၣ်မိးကိးမုၢ်နံၤတကဲဒီးယနီသိလ့ၣ်တသ့ဘၣ်. ယဒိးကဘီယူၤ အါန့ၢ် ၁၅နၣ်ရံၣ်ဝံၤ ဒီးဖဲကဘီယူၤကစီၢ်လီၤဖဲ လီးစ်အဲကၠလံးစ်ဝ့ၢ်န့ၣ်, ယသးစံၣ်ဝးပဲပီလီၤ. မ့ၢ်ယကအိၣ်မူလၢ ကီၢ်အမဲရကၤဒ်လဲၣ်. ယသူၣ်ပိၢ်သးဝးဒီးယကိၢ်ယဂီၤလီၤ. ယသူၣ်ပိၢ်သးဝးလၢယဟဲဘၣ်ဆူ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤဒီး မၤလိဘၣ်တၢ်လီၤ. ယထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်ယတၢ်မံမီၢ်သ့ဒီးယတ့ယဲယတၢ်အိၣ်မူခါဆူညါသ့န့ၣ်လီၤ. ယသးခုလၢယကဲထီၣ် တၢ်ပာ်ကဖၢလၢသးလၢယမိၢ်အဂီၢ်ဒီးအဘူးတံၢ်တဖၣ်အသးကါလၢယမိၢ်အလိၤန့ၣ်လီၤ. သနာ်က့ယကိၢ်ယဂီၤလၢ ယကစးထီၣ်ယတၢ်အိၣ်မူလၢထံကီၢ်အဂၤတဖျၢၣ်အံၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်ကီၢ် လၢယညီနုၢ်ဒီးတၢ်လဲၤ ဘၣ်ထွဲ ဒီး တၢ်ဆဲးတၢ်လၤ, ကျိာ်, ဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီအသီ မ့ၢ်တၢ်ဆီတလဲဖးဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဘၣ်ယိၣ်လၢ ယကကဲထီၣ်ပှၤအလီၤဆီတဂၤလီၤ. ဖဲယထီၣ်ခီၣ်လ့ၣ်ကၠိအခါ, မ့ၢ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢယဘၣ်ထွဲဘၣ်ဒီး ခရံာ်ဖိ အကရၢ ဒီးယတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဘၣ်တၢ်မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤအီၤလၢ တၢ်ထုကဖၣ်, တၢ်ဖးလံာ်စီဆှံ, ဒီးတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤလၢ သရိာ်အပူၤလၢခရံာ်ဖိခီလ့ၣ်ကၠိတံၤသကိးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လဲၤခီဖျိကၠိဃုာ်ဒီးခရံာ်ဖိ တံၤသကိးတဖၣ် အတၢ်ဆီၣ်ထွဲ အဃိ, ယနၢ်ပၢၢ်ယဲလၢယွၤအိၣ်ဒီးယၤလၢယတၢ်လဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်ဖဲန့ၣ်ယပာ်လီၤ ယတၢ်နာ် အလၢအပှဲၤလၢ ယွၤအပူၤလၢတၢ်လဲၤခီဖျိအထီၣ်အလီၤတဖၣ် လၢအကဲထီၣ်သးသမူအတၢ်မၤလိတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်ဟဲအိၣ်ဆိးလၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤတမ့ၢ်တၢ်အညီဘၣ်. အဒုးကဲထီၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်ဘၣ်ဃးဒီး ပှၤကညီဖိတဖၣ် လၢအလီၤပြံလီၤပြါ တဖၣ်လၢဘၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢအထံကီၢ်, ကီၢ်လါန့ၣ်လီၤ. ကညီခရံာ်ဖိတဖၣ်ဘၣ် တၢ်မၤအၢမၤနးအီၤလီၤ. ဟဲတုၤလၢကီၢ်အမဲရကၤဝံၤ, မ့ၢ်ဝဲတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ လၢအဝဲသ့ၣ်ပိာ်ထီၣ် သရၣ်ယူဒၤသၣ် အခီၣ်လီၢ်ဒီးကဲထီၣ်ဝဲ အမဲရကၤဘျၢထံအဒူၣ်ဖိထၢဖိန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် အတၢ်သ့တူၢ်လဲၤခီဖျိတၢ်ဒီး အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢယွၤ, မၤစၢၤအီၤလၢကတ့ဘှီထီၣ်အသးသမူဒီးမၤသကိးတၢ်လၢ အမဲရကၤ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်သးခုကစီၣ်ကရၢတဖၣ် ဒီးလၢတံၤသကိးမၤဃုာ်တၢ်လၢတၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်အနီၢ် ကစၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်ဝဲလၢတၢ်တနၢ်ပၢၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤ, ကျိာ်, တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ အကလုာ်ကလုာ် လီၤဆီလိာ်သးလၢထံကီၢ်အသီအံၤအပူၤဘၣ်ဆၣ်, ကညီခရံာ်ဖိတဖၣ်နာ်ယွၤ, ဃ့တၢ်လၢယွၤ ဆူၣ်ဆူၣ်, မၤလိလံာ်စီဆှံ, ဒီး ရ့လိာ်မုာ်လိာ်သးထီဘိလီၤ. အဝဲသ့ၣ် အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်သိၣ်လိယၤ လၢယွၤဆှၢ အပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်, ဒီးဖဲယွၤအသးအိၣ်န့ၣ်, ယွၤအိၣ်ဝဲလီၤ. နသးသမူအတၢ်လဲၤခီဖျိ ယံၤဒီးနမိၢ်ထံကီၢ်လဲၤအသး ဒ်လဲၣ်. နဃုထံၣ်ယွၤဒ်လဲၣ် ဒီး နပာ်လီၤနတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢအပူၤဒ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤလၢအဘျုးအဖှိၣ်ဒိၣ်တဂၤဧၢ, စံဘျုးနၤလၢနဆှၢပှၤ ဒီသဒၢပှၤ အဃိလီၤ. မၤစၢၤပှၤလၢပကနာ်နၤဒီးအိၣ်ဘူးဒီးနၤ ကိးမုၢ်နံၤဒဲးန့ၣ်တက့ၢ်.
လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဖလီရဲးစ်လံ
ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဖိးမံမူဒါခိၣ်လၢပှၤအ့ၡၢၣ်ဖိတၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ
ကီၢ်ပယီၤပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတၢ်မၤ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

October 11

LIVING TO TRUST GOD

Bible in a year – Jeremiah 23:9-40, Jeremiah 24, Jeremiah 25:1-14; 1 Thessalonians 4; Proverbs 24:23-34

“For I will set my eyes on them for good, and I will bring them again to this land. I will build them, and not pull them down. I will plant them, and not pluck them up. I will give them a heart to know me, that I am Yahweh. They will be my people, and I will be their God; for they will return to me with their whole heart.”
Jeremiah 24:6-7 WEB

In the summer of 1976, I was saying good-bye to my family in Hong Kong to begin my journey to America for college education. I had no idea what America looked like or what type of people I was going to meet or live with? I did not speak good English.  I could not eat bread every day nor did I know how to drive.  After fifteen or more hours on the flight, my heart was pounding when the plane landed in Los Angeles. How am I going to live in a foreign land?  I was nervous but also excited. I was excited that I could go to a different country to pursue higher education. I could find my dream and build my own future.  I was excited to make my parents proud and my relatives jealous of my Mom. Yet, I was very nervous about starting a new life as a young person. Saying good-bye to my birthplace which I was familiar with and taking on another culture, language and food was such a big change. I was so worried If I would become a different person? During my college years, I was blessed to be part of the college Christian group where my faith was reinforced by personal prayers, reading the bible, attending the church and fellowship with my college friends.  Through the college experience and Christian support, I realized God was with me in my life journey. I have trusted Him ever since, despite many ups and downs in life lessons. 

Reflection

Living in a foreign land not knowing what is going to happen is very unsettling.  It made me think of our Karen diaspora community who had gone through indescribable exclusion from their homeland, Burma. The Karen Christians were persecuted. After they were resettled in the United States, it was a blessing to learn that their passion followed the footprint of Adoniram Judson and became part of the American Baptist family. The resiliency and faith in God had gotten them to rebuild their lives and work along with American Baptist Home Mission Societies and other mission partners to establish their own ministries. From not knowing the culture and language and the diversity of religious practice in a new country, the Karen Christians trust in God, pray rigorously, study the Bible and in constant fellowship. Their faith has taught them to know God is moving people and where the Spirit is, God is. What was your life journey living away from your homeland?  How did you find God and trust in Him?

Prayer

O Gracious loving God, thank you for your guidance and protection. Lord, help me to trust you and stay close to you every day. In Jesus’ Name I pray. Amen.  

Rev. Florence Li
National Coordinator for Asian Ministries
Burma Refugee Commission