ဟ့ၣ်ဆၢတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ် ~ Give Back To God What Is Best

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၀

ဟ့ၣ်ဆၢတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၄၃, ယံးရမံယၤ ၄၄, ယံးရမံယၤ ၄၅, ၁တံၤမသ့း ၅, ၁တံၤမသ့း ၆:၁-၂,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၆၅-၇၂

‘‘ယွၤဧၢ, ဒ်နကလုၢ်ကထါအသိးန့ၣ်နမၤဂ့ၤနခ့နပှၤလီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၆၅

ပှၤကွဲးထါစံးထီၣ်ပတြၢၤတဂၤအံၤကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ- ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်ကစၢ်လၢ, ဒ်အစံးပာ်ဝဲအသိး, ပှၤလၢအအဲၣ်အီၤ, ပာ်ဒိၣ်အီၤတဖၣ်န့ၣ်မၤဘျုးဝဲ, အံးထွဲကွၢ်ထွဲဝဲ, ပာ်ထီၣ်ထီဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲစ့ၢ်ကီးဒ်ယမ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤ နာ်က့ၤအီၤတဂၤအသိးယအဲၣ်ဒိးအုၣ်ယသးလၢ, ယွၤန့ၣ်ဂ့ၤဝဲဒီးအဘျုးအဖှိၣ်အိၣ်ဝဲလၢယလိၤထူးထူးတီၤတီၤအဂ့ၢ်, တချုးလၢယမၤဒံးအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၈၅နံၣ်, လါယူၤ ၈ သီန့ၣ်ယဒိးတ့ဒိးဖျီယသး, ဒီး ၁၉၈၆နံၣ်, လါမးၡး ၈သီန့ၣ် ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်သါပှၤ ဖိခွါဖိ အဆိကတၢၢ်တဂၤလီၤ. ဖိခွါဖိအံၤစးထီၣ်လၢအသးအိၣ်လွံၢ်လါတုၤဃုလါန့ၣ် အိၣ်တဆူၣ်ဘၣ်အဃိ တလါန့ၣ်ဘၣ်လဲၤဝဲတၢ်ဆါဟံၣ်အသီခံဆံအဃိ ပှၤလၢတၢ်ကပိာ်ကပၤတဖၣ်အဲၣ်ဒိးကိးအီၤ လၢစီၤဆ့ခါဒၣ်လဲာ်လီၤ. တုၤဃုလါဘျဲၣ်ထီၣ်န့ၣ်ကသံၣ်သရၣ်တဲလၢပကူစါတန့ၢ်လၢၤဘၣ်, သုစ့မ့ၢ်အိၣ်လဲၤဆူဘီကီၢ် (Thailand) တက့ၢ်. ပကဆဲးလီၤန့ၢ်ကသံၣ်ဖီၣ်ဖိတဖျၢၣ်လီၤ. လဲၤလီၤချ့ချ့တက့ၢ်. ဖိသၣ်အတၢ်အိၣ်သးတဂ့ၤလၢၤ ဘၣ်. ဖဲန့ၣ်ခါပအိၣ်လၢ (Kaw Thaung), ဒီးတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢကကွၢ်ထံၣ်ဃုန့ၢ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအစၢတဖၣ်တလၢပှဲၤ အဃိလီၤ. ယသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ ဒီးတၢ်လၢအအိၣ်ဒီးယၤ, ယဆါလီၤကွံာ်ချံတဘ့ၣ်ဒီးယလဲၤဆူ (Ranong) လီၤ. ပလဲၤတုၤ ဒီး ပှၤတဲပှၤလၢတန့ၣ်လၢၤဘၣ်. တၢ်ဆါဟံၣ်အဂၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီးတတူၢ်လိာ်လၢၤဘၣ်. မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤ အဘျုးအဃိ ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢ ယကလဲၤကူစါဘၣ်ယဖိခွါလၢခၠိၣ်ဖိၣ်, လၢ (Thailand) မုၢ်ထီၣ်တခီလီၤ. ကသံၣ်သရၣ်ကွၢ်ဘၣ်အီၤ တနွံဝံၤဒီးအတၢ်ဆါအံၤဘျါက့ၤအဃိပဟဲက့ၤဆူဟံၣ်လီၤ. ပက့ၤတုၤဆူဟံၣ်တဘျီဃီ ယၤဒီးယမါပတီၤလီၤလၢကစၢ်ယွၤအမဲာ်ညါအိၣ်ဒီး တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်ကစၢ်ယွၤဃုာ်ဒီး တၢ်ဃ့ကညးကစၢ်ယွၤ လၢကဆှၢပဖိခွါအံၤဆူညါ, လၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤ, ဒီးယအၢၣ်ကစၢ်ယွၤလၢယကမၤအတၢ်မၤ, ယကဒိးသူလီၤယသး လၢအဘီအမုၢ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်ယအၢၣ်လီၤ ယသးလၢကစၢ်ယွၤအသိး, ယမၤသကိးတၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ပူၤ ဒ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သးပှၢ်တဂၤအသိးတဆံဃုနံၣ်,  ဒီးဖဲ ၂၀၀၂ နံၣ်, ယသးပှဲၤထီၣ် လွံၢ်ဆံန့ၣ်မ့ၢ်လၢယပလၢၢ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်, အတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤယၤအါထီၣ်ဂီၢ်ထီၣ်အဃိ, ယထီၣ်က့ၤလံာ်စီဆှံကၠိ, မၤလိက့ၤထူကလုၢ်   ယွၤကထါ, ဒီးဒိးသူလီၤယသး ဒ်ယွၤအပှၤဒိးဖၠူအသးတဂၤအသိး တုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤလီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ
တနံၤအံၤ, မ့ၢ်နသးအိၣ်ဟ့ၣ်ဆၢက့ၤယွၤလၢတၢ်မနုၤလဲၣ်. ဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, တနံၤအံၤမ့ၢ်မုၢ်နံၤအဂ့ၤကတၢၢ်လၢပကဟ့ၣ်ဆၢက့ၤတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်ဆူကစၢ်ယွၤအအိၣ်လီၤ. မ်ပဟ့ၣ်ဆၢက့ၤတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်တက့ၢ်.

တၢ်ထုကဖၣ်
ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, ဒ်နဘျုးနဖှိၣ်အိၣ်လၢပှဲၤဝဲလၢယဂီၢ်ထီဘိအသိး, ယကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ထီၣ်က့ၤအီၤ, ကအိၣ်မူ ဒ်တၢ်ဘၣ်နသး, ဒီးကဟ့ၣ်ဆၢက့ၤနၤတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်အဂီၢ်, ဝံသးစူၤဆှၢယၤလၢနကျဲမ့ၢ်ကျဲတီအပူၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်ဇီၣ်မ့ 
ပလီဝ့ၢ်မုၢ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် 
ကီၢ်လါ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

October 20

GIVE BACK TO GOD WHAT IS BEST

Bible in a year – Jeremiah 43, Jeremiah 44, Jeremiah 45; 1 Timothy 5, 1 Timothy 6:1-2; Psalm 119:65-72

“You have treated your servant well, according to your word, Yahweh.”
Psalm 119:65 WEB

The Psalmist expressed his feeling that God, as He promised, blesses, watches over, and lifts up those who love and honor Him. I can also testify that “God is good and His mercy endures forever,” even before I entered ministry full time. On June 8, 1985, I got married, and on March 8, 1986, God blessed us with a son. When he was four to six months old, he got sick all the time and had to go to the clinic to see the doctor 20 times a month. Our neighbors even jokingly called him, “Saw Clinic.”  When our son turned six-months-old, the doctor said he could not treat him anymore. He suggested we go to Thailand. He gave him an injection and told us to rush to Thailand. Our baby was not looking good. At that time we lived in Kaw Thaung and medical equipment to diagnose illnesses was inadequate. We were worried sick. We sold what we had, a boat, and went to Ranong, Thailand. The doctor there told us there was nothing he could do. Another hospital also refused to admit our child. Then, by God’s grace, we got to go to eastern Thailand and got treatment for our son there. Just after a week, my son felt better and we came home. As soon as we got home, my wife and I knelt down and prayed to God to praise Him and ask Him to continue to watch over our son. I gave a promise to God I would serve Him and I would be His vassal for His kingdom work. Just as I promised, I served as a deacon in the church for 16 years. In 2002, I turned forty-years-old. The grace of God touched me so deeply and the blessings of God followed me so continually that I went to Bible school, learned His word, and started serving as God’s anointed pastor up to now. 

Reflection

Today what would you like to give back to God?
Dear brothers and sisters, today is the best day to give your best back to God. 
May we all give our best to God!

Prayer

Dear Father, as Your grace always overflows for me, please guide me to remember you, live our Your will, and give you back my best. In Jesus’ Name I thank you. Amen. 

Rev. Zaw Min
Palaw Wai Mu Karen Baptist Church
Myanmar