ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်မုၢ်လၢ် ~ God Is Our Hope

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၃

ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်မုၢ်လၢ် 

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၂၇, ယံးရမံယၤ ၂၈, ယံးရမံယၤ ၂၉:၁-၂၃,၂သ့းစၤလနံ ၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၂၅-၃၂ 

‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယသ့ၣ်ညါတၢ်ကူၣ်လၢယကူၣ်ထီၣ်လၢသုဂီၢ်, ယွၤစံး၀ဲဒၣ်, တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိး, ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အၢတမ့ၢ်ဘၣ်, ဒ်သိးယကဟ့ၣ်သုကတၢၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်လီၤ.’’ 
ယံးရမံယၤ ၂၉:၁၁

ပဆိကမိၣ်ကိၢ်ဂီၤတၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်ဒီးပှၤလၢအအိၣ်၀းတရံးပှၤဒီးပသးပ့ၤနီၣ်ယွၤအတၢ်ကူၣ်ထီၣ်လၢ ပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်တသ့ၣ်ညါလၢယွၤဟံးဃာ်ပခါဆူညါန့ၣ်ပတၢ်မုၢ်လၢ်ဟါမၢ်ကွံာ်၀ဲသ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ၀ံယံးရမံယၤ ကွဲး၀ဲ ၀ံအလံာ်ပရၢဆူပှၤအိၣ်လၢတၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်တဖၣ်အလီၢ်-ပှၤသူၣ်က့သးပှၢ်, ပှၤလုၢ်တၢ်ဒိၣ်တဖၣ်, ၀ံတဖၣ်, ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢာ်အအိၣ်-လၢအအိၣ်တ့ၢ်လံလၢကီၢ်ဘၤဘူလိၣ်အပူၤလံန့ၣ်လီၤ. လံာ်ပရၢအဆိကတၢၢ်သၢဘ့ၣ်လၢ လံာ်ယံးရမံၤယၤအဆၢဒိၣ် ၂၉ အပူၤဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်ယွၤအတၢ်ကူၣ်ထီၣ်လၢ ပှၤဘၣ်တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်အီၤတဖၣ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံတဆၢအံၤ တၢ်မ့ၢ်ညီ​နုၢ်ယၢၤထီၣ်အီၤဘၣ်ဆၣ်, ပှၤအိၣ်ဒၣ်စှၤဂၤသ့ၣ်ညါ၀ဲလၢတၢ်မုၢ်လၢ် အတၢ် ကစီၣ် အဝဲအံၤဘၣ်တၢ်ကတိၤအီၤလၢတၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, လၢတၢ်တတၢာ်တနါ ဒီးတၢ်မၤအသးလၢပစံးလၢအဂ့ၢ်တဘၣ်အကတီၢ်, ယွၤအၢၣ်လီၤ၀ဲ ခါဆူညါအတၢ်မုၢ်လၢ်လၢပှၤဂီၢ်မုၢ်အံၣ်စရ့လး, ပှၤလၢအလဲၤအိၣ်လဲၤဆိးတ့ၢ်လၢကီၢ်ဘၤဘူၤလိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယဟးထီၣ်လၢယထံယကီၢ် ဖဲ၂၀၀၄ လၢကဟဲဆူ ကီၢ်အမဲရကၤ ဒ်ကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဂၤဒီးယဒူၣ်ဖိထၢဖိအခါ, ယတနၢ်ပၢၢ်ယဲယွၤအတၢ်ကူၣ်လၢယဂီၢ်ဘၣ်. ယတနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်မနုၤလၢယဘၣ်ဟးထီၣ်လၢယထံယကီၢ်ဒီးလဲၤအိၣ်လဲၤဆိးဆူထံတမှံၤကီၢ်တမှံၤတဘ့ၣ်အပူၤဘၣ်. ယဘၣ်ယိၣ်တၢ်လၢယတၢ်အိၣ်မူခါဆူညါအဂီၢ်လၢထံတမှံၤကီၢ်တမှံၤတဘ့ၣ်အံၤအပူၤ ခီဖျိလၢယဘၣ်မၤလိ ကျိာ်အသီ, ယဘၣ်ထွဲယသးဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤလၢအလီၤဆီ, ယဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်လၢယတသ့ၣ်ညါတဖၣ်အါမံၤ ဒီးအါမၠိန့ၣ်လီၤ. လၢယံးရမံယၤ ၂၉:၁၁ အပူၤ, ယွၤဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ယၤ တၢ်ကူၣ်ထီၣ်လၢအကူၣ်ထီၣ်လၢယဂီၢ် ဖဲလၢတၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ်အခါ ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤဟ့ၣ်ယၤတၢ်မုၢ်လၢ်တချုးလၢ ယဟ့ၣ်ယဲယပှၤကညီတ၀ၢ အတၢ်မုၢ်လၢ်သ့ဒံးအခါန့ၣ်လီၤ. ယအုၣ်ဘၣ်ယသးလၢယပှၤကလုာ်ပှၤကညီတဖၣ်လၢအလဲၤခီဖျိတ့ၢ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤ ဒီးအိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအလီၢ်, ဒီးယဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤဘၣ် ယထံၣ်န့ၢ်ခါဆူညါတၢ်မုၢ်လၢ် ခီဖျိလၢကစၢ်လၢ အဂ့ၤတဂၤလၢထံတမှံၤကီၢ်တမှံၤတဘ့ၣ်အံၤအပူၤ လၢကျဲဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ယဲယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ် ဒီးတၢ်လၢအ၀ဲမၤတ့ၢ်၀ဲလၢပဂီၢ်န့ၣ်, ပကသ့ၣ်ညါလဲၤတၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်ဖဲတၢ်မၤပျံၤမၤဖုးတၢ်တဖၣ်ဒိၣ်ဘၢပှၤ အခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢပမၤပှဲၤပသးလၢအီၤန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲတၢ်အရ့ဒိၣ်ကိးနံၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. ဖဲပလဲၤတပူၤလၢ်လၢ်န့ၣ် အ၀ဲအိၣ်ဒီး ပှၤလီၤ. အ၀ဲအိၣ်ဒီးပှၤလၢမဟါတနံၤ, အိၣ်၀ဲဒီး ပှၤလၢတနံၤအံၤ, ဒီးကအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးပှၤလၢခဲမုၢ်ဆ့ၣ်ဒီးလၢကိး ဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ပကသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် တၢ်မၤကွၢ်, တၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်, တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်, တၢ်ဆါသံဆါပှၢ်တဖၣ်, ဖဲဟီၣ်ခိၣ်ပှဲၤ၀ဲဒီးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အကတီၢ်ဒ်လဲၣ်. ပကဃုထံၣ်န့ၢ် ပခါဆူညါဒီးတၢ်မုၢ်လၢ် လၢတၢ်ကစီၣ် အၢသီလၢပနၢ်ဟူဘၣ်အီၤထီဘိတဘိယူၢ်ဃီအံၤအသးကံၢ်ပူၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ် 

မ်တၢ်မုၢ်လၢ်ဒီးခါဆူအကစၢ်မၤပှဲၤပှၤလၢကယဲၢ်တၢ်သးခုခဲလၢာ်ဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢဆၢကတီၢ်ကိၢ်ဂီၤကီခဲ, တၢ်အိၣ်သး တဂၢၢ်တကျၢၤ, တၢ်မၤကွၢ်, တၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်, ဒီးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အကတီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. ဒ်ပသ့ၣ်ညါပှၤလၢ အဟံးဃာ်ပခါဆူညါအသိးန့ၣ်မ်ပတၢ်မုၢ်လၢ်အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤတက့ၢ်. လၢယ့ၣ်ရှူးအမံၤပဃ့ကညးပ၀ဲန့ၣ်လီၤ. အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်မုၣ်ကွံသ့ၣ်လၣ်စ့
ကညီခရံာ်ဖိရ့လိာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
မါထံၣ်ခၣ်, ခဲလ်ဖိနယါကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

October 13

GOD IS OUR HOPE 

Bible in a Year: Jeremiah 27, Jeremiah 28, Jeremiah 29:1-23; 2 Thessalonians 1; Psalm 119:25-32

“For I know the plans I have for you,” declares the Lord, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.”
Jeremiah 29:11 NIV

We can get so concerned about the people and circumstances around us that we forget God has plans for us. We may also lose hope if we do not know God holds our future. 

Jeremiah writes a prophetic letter to the exiled community – elders, priests, prophets, and all the people – already in Babylon. The first of the three letters in Jeremiah 29 shows God’s plan for the exiles. Although this famous passage is often quoted, few realize that this hopeful message is set in a time of hopelessness. However, in the midst of disaster and unknowns, God promised a future and a hope for the people of Israel who had already been deported to Babylon. 

When I left my home country in 2004 to come to America as a Karen immigrant with my family, I did not understand God’s plans for me. I did not understand why I had to leave my country to live in a strange land. I was worried about my future in a strange land where I had to learn a new language, adapt to a different culture, face many unknowns, and more.  In Jeremiah 29:11, God reminded me of plans that He had for me even amid hopelessness. God restored my hope before I could give my Karen community hope. I have witnessed how our Karen people who had gone through war and exile have found a future and a hope through the good Lord in a strange land. 

When we remember who God is and what He has done, we will be more likely to walk with hope when things are threatening to overwhelm us. What we fill ourselves up with every day is important. There’s never a place we can go where His presence won’t be there first. He’s in our yesterday, He’s in our today, and He’s in our tomorrow all at the same time. 

Reflection

How do we make sense of our trials, hardships, sufferings, afflictions, and pandemic in the world that is in crisis? 
How do we find a future and a hope in a continual stream of bad news?

Prayer

May the God of hope and future fill us with all joy and peace in the midst of chaos, uncertainties, trials, sufferings, and crisis. May we never lose hope as we know who holds our future. In Jesus’ Name we pray. Amen. 

Pastor Kwee Thay Lar Say
Karen Christian Fellowship Church
Manteca, California