ပဘၣ်ဃးဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤ, တၢ်အဲၣ်, ဒီး တၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤ ~ We Have A Spirit Of Power, Love, And Self-Control

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၂

ပဘၣ်ဃးဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤ, တၢ်အဲၣ်, ဒီး တၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယံးရမံယၤ ၄၈, ယံးရမံယၤ ၄၉:၁-၆, ၂တံၤမသ့း ၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၈၁-၈၈

‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤဟ့ၣ်လီၤပှၤလၢပသးသုၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်, မ့ၢ်ပသးဘၣ်ဃးဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤ, ဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံဒီးတၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤလီၤ.’’
၂တံၤမသ့း ၁:၇

ပကထံၣ်ဘၣ်လၢလံာ်တံၤမသ့းအံၤမ့ၢ်စီၤပီလူးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါစီၤတံၤမသ့းလၢ, ခီဖျိကအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤ, တၢ်နာ်ယွၤ, တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလၢယွၤအပူၤ, အးလီၤသးလၢယွၤအစုပူၤ, ခီဖျိတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤအဘျုးအဖှိၣ်လီၤ.

ဖဲယဒၢထီၣ်ယဖိခွါဆံးလၢဒၢလီၢ်ပူၤကအိၣ် ၆-၇လါန့ၣ်, ယလဲၤဆူတၢ်လုၣ်ထံလီၢ် ဒီးခီဖျိတၢ်ဘျ့အဃိ တၢ်တဆိ ကမိၣ်အပူၤ ယလီၤဃံၤဝဲန့ၣ်လီၤ. ဟံၣ်ဖိဃီဖိတအိၣ်လၢဟံၣ်, ဝၤသးဘိတခီဘၣ်လဲၤဆူယွၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤပူၤ,  ဒၢလီၢ်ပူၤသွံၣ်ယွၤလီၤ, ဆၢထၢၣ်တန့ၢ်ဘၣ်. ဘူးသးကထွးထီၣ်လီၤ. ကအိၣ်ဝဲမံးနံးတအါတစှၤဘၣ်အပူၤ ဂုာ်ကျဲး စၢးဟဲက့ၤနုာ် လၢဒၢးပူၤလီၤ. ဆဲးလီၤလီတဲစိဆူဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အအိၣ်, ဝံၤက့ၤအိၣ်လၢလီၢ်မံခိၣ်, အိၣ်ခိးကွၢ် တၢ်ကမၤအသးဒ်လဲၣ်လီၤ. တုၤမုၢ်ဆ့ၣ် ဒီးဆၢထၢၣ်တန့ၢ်လၢၤဘၣ်. ဖဲန့ၣ်ကိးထီၣ်သိလ့ၣ်ဒီးလဲၤဆူတၢ်ဆါဟံၣ်, ဒိးပၠးအသး, ဘၣ်ထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ် န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအံၤအဃိတုၤဆံးစၢ်ဝံၤတစုန့ၣ်ဟးတသ့လၢၤဘၣ်, ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ်, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိလံၤတဖၣ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤဒီးဘါထုကဖၣ်ဃ့တၢ်လၢယွၤဆူၣ်ဆူၣ်လီၤ. ဒ် (၂တံၤမသ့း ၁:၁၂) စံးဝဲအသိး, ‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, ယဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်တဖၣ်အံၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးယမဲာ်တဆှး ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤမတၤမတၤန့ၣ်ယသ့ၣ်ညါ, ဒီးယနာ်လၢအကပၢၤတၢ်လၢယပာ်လၢအစုပူၤသ့ဝဲ, တုၤမုၢ်နံၤတနံၤန့ၣ်လီၤ.’’ ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲယနာ်လၢယွၤကမၤတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လီၤ. ယသးတသုၣ်ဘၣ်. ကသံၣ် သရၣ်နဲၣ်ယၤဆူ နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢတပှဲၤ (Disabled) အတၢ်ဆါဟံၣ်, ယလဲၤဒိးပၠးယသးလီၤ. တလါဘျဲၣ်ခံလါ အတီၢ်ပူၤ, ယထံၣ်လၢယဟးထီၣ်န့ၢ်က့ၤဒီး တၢ်ဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါဟဲကဲထီၣ်က့ၤဝဲတုၤခဲအံၤတစုလီၤ. အဃိလၢ ပတၢ်အိၣ်မူပူၤ, တၢ်ဆူးတၢ်ဆါဟဲဘၣ်သဂၢၢ်ပှၤဘၣ်ဆၣ် တလိၣ်ပသးသုၣ်, ပမဲာ်ဆှးပသးလီၤဘှံးဘၣ်. လိၣ်တမံၤ ထဲလၢပကသ့စံးဘျုးယွၤအဘျုးအဖှိၣ်ဒီးပကအိၣ်ဒီး တၢ်နာ်ယွၤ, မ့ၢ်လၢခရံာ်အပူၤ, ပဘၣ်ဃးဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤ, ဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံဒီးတၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ 

 ခီဖျိလၢပတၢ်တူၢ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဃိ, တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢပကအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤ လၢယွၤအပူၤန့ၣ်ကဒံကဒါဝဲသ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့စံးဘျုးယွၤမ့ၢ်နီၣ်ဝံာ်ခံဖိတခါလၢပကအိၣ်ဘူးဒီးယွၤန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ယွၤဧၢ, ဟ့ၣ်ဘၣ်ပှၤတၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤလၢတၢ်နာ်ယွၤအပူၤခီဖျိတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤအဘျုးအဖှိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ.
အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ကွံခုၣ် 
လဲးပၠၣ်ဒိဘျၢထံခရာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

October 22

WE HAVE A SPIRIT OF POWER, LOVE, AND SELF-CONTROL

Bible in a year – Jeremiah 48, Jeremiah 49:1-6; 2 Timothy 1, Psalm 119:81-88

“For God  didn’t give us a spirit of fear, but of power, love, and self-control.”
2 Timothy 1:7 WEB

Paul encouraged Timothy in the books of Timothy to have self-control, faith, and love in God, to submit his life in the hands of God, and to praise God for His grace.

When I was six-to-seven months pregnant with my youngest son, I went to take a bath and fell in the bathroom. My family members were not home. My husband was away doing ministerial work. I started bleeding and could not stand up. I felt life sucked out of me. In a few minutes, I tried slowly to get back into my room and made phone calls. I lay on my bed and waited to see what would unfold further. In the morning, I could not stand up at all. I called a taxi and went to the hospital. I was admitted to the hospital. Because of the injury I sustained, even after I gave birth, I could not walk. The doctors were concerned. My church family also was very worried and prayed hard for me. 2 Timothy 1:12 came to mind, “Yet I am not ashamed, for I know him whom I have believed, and I am persuaded that he is able to guard that which I have committed to him against that day.” I believed God was going to do what was best for me. I was not discouraged or ashamed. The doctor referred me to a hospital specialized in treating the disabled and I went there. In about two months, I was able to walk again and I am fine today. Therefore, when illnesses hit us, we need not be discouraged, ashamed, or debilitated. The important thing is to praise God and trust in Him because in Jesus we have a spirit of power, love, and self-control. 

Reflection

Because of suffering, the strength to hold onto the spirit of power, love, and self-control can get shaky. Praising God is the key to being closer to Him.

Prayer

Dear Father, please give us steadfastness in our faith through praising Your unending grace. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Mu Kwee Khu
Let Pya Doh Baptist Church
Myanmar