နကမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤပှၤအဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ် ~ When Will You Comfort Us?

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၄

နကမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤပှၤအဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယံးရမံယၤ ၅ဝ:၁၁-၄၆, ယံးရမံယၤ ၅၁:၁-၁၄, ၂တံၤမသ့း ၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၈၉-၉၆

‘‘ယဆၢနတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတုၤယသးလီၤဘှါလီၤ. ယကွၢ်လၢ်နကလုၢ်ကထါအကျဲလီၤ. ယမဲာ်လၢာ်လၢနကလုၢ်နကထါအဃိ ဖဲယစံးနကမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤယၤအဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ်.’’ 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၈၁-၈၂ 

လါယူၤလံ ၁၃, ၂၀၂၁ – တၢ်ကစီၣ်တခါဝံၤတခါဟဲဝဲလၢယမိၢ်ထံကီၢ် မၤဘၣ်ဒိယသးဒိၣ်မးလီၤ. ကီၢ်လါဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဝဲ ခိဘ့း-၁၉ လၢတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်သံတၢ်ပှၢ်အဒိၣ်အမုၢ်န့ၣ်လီၤ. အီးစံၣ်ကၠ့ၣ်အဒၢတဖၣ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်အီၤအါမးဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်အီၤစှၤဝဲလီၤ. သးသမူတဖၣ်ဘၣ်ဒံကွံာ်ဒံဖျိးအါအါဂီၢ်ဂီၢ် လီၤဂာ်ဒ် တခိးသၣ်တဖၣ် လီၤတဲာ်ကွံာ်လၢအမုၢ်လိၤ ဖဲတၢ်စူၢ်ခါကလံၤမုၢ်လီၤအခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအဒုးကဲထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအအၢကတၢၢ်န့ၣ် ဟဲလၢပယီၤသုးပှၤမၤတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ် တကးတဖၣ် လၢအပာ်ထံဖိကီၢ်ဖိဒ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ ဒီး မၤအၢမၤနးမၤဆါဝဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲ့သ့ၣ်အတၢ်သူၣ်က့ၣ်သးကါ သူၣ်အၢသးသီ တဖၣ်န့ၣ် အကတၢၢ်တအိၣ်နီတခီၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလံာ်စီဆှံကၠိဖိတဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်အစ့ဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဒီးပှ့ၤဝဲ အီးစံၣ်ကၠ့ၣ်အဒၢ ၁၀, ဒီး ဖဲအဟဲက့ၤလၢကျဲအခါသုးအၢသုးသီဟံးန့ၢ်ကွံာ်အတၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤတမ့ၢ်ထဲအကဲသးထဲတဘျီဖဲအံၤဘၣ်, ကဲထီၣ် ဝဲလၢတၢ်လီၢ်အါပူၤလီၤ. လၢယဟံၣ်ဖိဃီဖိအပူၤစ့ၢ်ကီး တၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်လၢ ခိဘ့း-၁၉ အိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ယဝဲၢ်ခွါမ့ၢ်ပှၤလၢ အိၣ်ဒီးသးအတၢ်ဆါ ဒီး ဖဲယကတိၤတၢ်ဒီးအီၤ အခါအဝဲဖျါလီၤဝါ, ဆါဖးဒိၣ်လီၤ. မ့ၢ်ဘၣ်တဲနီၢ်ကီၢ်အဃိ, ယဘၣ်ယိၣ်လၢ အဝဲတအိၣ်ဆူၣ်ထီၣ်က့ၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကဲထီၣ်အသးတဖၣ်အံၤ သဂၢၢ်လီၤအသးဖဲ ယဖိဒိၣ်မုၣ်အဖိခွါ လၢအအိၣ်ထဲနွံလါဖိ လိၣ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်ကူးကါ အကလ့ၢ်အဆိအချ့န့ၣ်လီၤ. ဖဲပအိၣ်ခိးလၢ ခိဘ့း-၁၉ ကလဲၤပူၤကွံာ်ပှၤအခါ, အကလ့ၢ်ဖိအကဟဲနး ထီၣ်ထဲလဲၣ်. ဖဲအဝဲသ့ၣ်ဘျါကွံာ်ဝံၤအလီၢ်ခံဒၣ်လဲာ်, ဖိသၣ်ဖိအံၤကလဲၤကူစါအသးဖဲလဲၣ်. တဘျီဃီစ့ၢ်ကီး ယတံၤသကိးတဖၣ် လၢအအိၣ် လၢဒဲကဝီၤပူၤတဖၣ် အတၢ်အီၣ်တၢ်အီတအိၣ်, ဒီး ပှၤအါဂၤစ့ၢ်ကီးပှၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးလၢတၢ်ခဲကျါ ဒ်သိးကပူၤဖျဲးလၢ သုးအၢသုးသီအတၢ်မၤသံမၤဝီၤအီၤန့ၣ်လီၤ. ယသးဘၣ်ဒိထဲလဲၣ်, ယသးဒိၣ်ထဲလဲၣ်န့ၣ်ယတဲမးတသ့ဘၣ်. လၢတၢ်အိၣ်သးလၢ အလီၤဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီဒိၣ်ဒိၣ်အါအါ, ဒီး ခါဆူညါလၢအဖျါခံးသူအပူၤန့ၣ်, ယသါနုာ်ဘၣ် တၢ်စုၣ်တၢ်ပျၢ်အသဝံ ဟဲခီဖျိလၢ တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤဖးဒိၣ် ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢသုးအၢသုးနးတဖုအံၤန့ၣ်လီၤ. 

လၢခံက့ၤ, ယလဲၤဖးဘၣ်လံာ်စီဆှံ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၈၁-၈၂, ဒီးအဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ယၤလၢယကသံကွၢ်လီၤယသးတၢ်သံကွၢ် တဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ယသးလီၤဘှါလၢယဆၢန့ၢ်ယွၤအတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤဧါ. မ့ၢ်ယကွၢ်လၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါအကျဲဧါ. အခဲအံၤဒုယမဲာ်တထံၣ်န့ၢ်ယွၤအတၢ်မၤခဲလၢာ် ဒီး ယတနၢ်ပၢၢ်ယွၤအတၢ်တိာ်အဒိၣ်အယိာ်ဘၣ်. ယကိးပသူဆူနအိၣ်, ယွၤဧၢ, ‘‘နကမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤယၤအဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ်.’’ ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, လၢသးအတၢ်တူၢ်ဘၣ်အကလုာ်ကလုာ်အပူၤ, ယစံးယဲသ့, ‘‘ယွၤဧၢ, ယစံးဘျုးနၤလၢယသံကွၢ်ယဲနၤတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လၢအမၤတံာ်တာ်ယသးဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ် ဆှဲဆှဲပျီပျီသ့အဃိလီၤ.’’ နကမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤပှၤအဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ်. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

‘‘နခ့နပှၤအမုၢ်နံၤန့ၣ်အိၣ်ဆံးအါလဲၣ်. နကစံၣ်ညီၣ်ပှၤမၤအၢမၤသီယၤန့ၣ် အဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ်.’’ (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၈၄)

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤသးဘိဧၢ, နအဲၣ်တၢ်အါဒီးနသးစူၤဒိၣ်မးလီၤ. တၢ်ဘျုးလၢနနၢ်ပၢၢ်ပှၤဖဲပကိးပသူထီၣ်ပတၢ်သံကွၢ်ဆူနအိၣ်လီၤ. မၤစၢၤပှၤလၢ ပကဆၢန့ၢ်နတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤဒီးကွၢ်လၢ်နကလုၢ်ကထါအကျဲန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်. 

ထိးထိးသ့
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံးန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

October 24

WHEN WILL YOU COMFORT US?

Bible in a year – Jeremiah 50:11-46, Jeremiah 51:1-14; 2 Timothy 3; Psalm 119:89-96

My soul faints with longing for your salvation, but I have put my hope in your word. My eyes fail, looking for your promise; I say, “When will you comfort me?”
Psalm 119:81-82 NIV

July 13, 2021 – A lot of news from my motherland comes one after another hitting me intensely hard. Myanmar is battling with COVID-19. Oxygen tanks are in high demand but hard to find. People are dropping dead like mangoes falling off the trees on a stormy monsoon day. What makes it worse is the military terrorists continue to treat the people of Myanmar like animals. Their wickedness knows no end. Seminary students gathered their meager money and bought 10 oxygen tanks. On their way back, the soldiers robbed the oxygen tanks from them and this is not an isolated event. In my own family there are  COVID-19 cases. My brother, who has a serious disease, looks seriously ill and pale. To be honest, I don’t know if he will make it. This comes about at a time when my niece’s seven-month-old son urgently needs a kidney operation. While waiting for COVID-19 to pass, how much worse would his little kidneys get? Even after my family recovers from COVID-19, where can this little boy get his healthcare treatment? And then, my friends from refugee camps are struggling to have food, while many are running in the jungle trying to escape from the onslaught of the military terrorists. The pain and anger I feel are indescribable. With the perilous present and the dark future ahead, my soul is fainting, breathing in toxic fumes of the calamity inflicted by the military thugs. 

Then, I come across Psalm 119:81-82, which reminds me to ask myself these questions: “Is my soul longing for God’s salvation?” “Have I put my hope in God’s word?” For now, my eyes can’t see the whole picture nor my mind can fathom God’s overarching plan. I am screaming to you, Lord, “When will you comfort me?” With a mixture of complex emotions, I can say, “Thank you God that I can still ask these heart-wrenching questions. When will You comfort us?” 

Reflection

How long must your servant wait? When will you punish my persecutors? (Psalm 119:84)

Prayer

Dear God, you are most loving and patient. Thank you for understanding us when we scream out questions at you. Help us to long for Your salvation and put our hope in Your word. In Jesus’ Name I pray. Amen. 

Htut Htut Thein
Arizona Karen Baptist Church
Phoenix, Arizona