တၢ်မုၢ်လၢ်လၢအမူ ဟဲစိာ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ ~ Living Hope Brings Blessings

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၉

တၢ်မုၢ်လၢ်လၢအမူ ဟဲစိာ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – သးသယုၢ်တၢ်၂:ရ-၂၇, သးသယုၢ်တၢ် ၃:၁-၃၉, ဖံၤလ့မိၣ် ၁,စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၂၁-၁၂၈

‘‘ယွၤတညိကွံာ်တၢ်လီၤထူလီၤယိာ်ဘၣ်.’’ 
သးသယုၢ်တၢ် ၃:၃၁

လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ ပှၤအိၣ်ဝဲအါမး လၢအကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢတူၢ်ဝဲတန့ၢ်ခီၣ်ဝဲတကဲအဃိ, အတၢ် မုၢ်လၢ်လၢာ်ကွံာ်တုၤဒၣ်လဲာ် မၤကတၢၢ်ကွံာ်အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤအိၣ်ဝဲအါမးစ့ၢ်ကီး လၢအကွၢ်ဆၢၣ် မဲာ်ဘၣ်တၢ်ထဲလဲၣ်ထဲလဲၣ်ဘၣ်ဆၣ် အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်လၢတၢ်သးဟးဂီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် ကျဲးစၢးလဲၤ ဆူညါဒံးအတၢ်မုၢ်လၢ်အဃိ, ဒိးန့ၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်သးခု, တၢ်လၤကပီၤ ဒ်အတၢ်မုၢ်လၢ်အိၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ.

ဖဲပဖးလံာ်သးသယုၢ်တၢ်န့ၣ် ပကထံၣ်ဘၣ်လၢဝံယံးရမံယၤ ကဒူးကဒ့ၣ်တၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်အုးသးအုး တၢ်ကိၢ် တၢ်ဂီၤလီၤ. အဝဲကျဲးစၢးဘါထုကဖၣ်တၢ်ဒီးကစၢ်ယွၤဘၣ်ဆၣ် ပလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢကစၢ်ယွၤတဒိကနၣ်အကလုၢ်ဘၣ်. ဝံယံးရမံယၤစံးဝဲဖဲ (သးသယုၢ်တၢ် ၃:၈) “တုၤယကိးထီၣ်ဒီးဃ့ကညးတၢ်ဒီး, ပာ်တဒၢအသးဒီးယတၢ်ထုကဖၣ် လီၤ.” ဝံယံးရမံယၤပလၢၢ်ဘၣ်လၢကစၢ်ယွၤတစံးဆၢအီၤသနာ်က့, အဝဲအိၣ်ဒီး အတၢ်မုၢ်လၢ်အဂၢၢ်အကျၢၤလီၤ. ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်တစံးဆၢအီၤ, မ့ၢ်တဒိကနၣ်အတၢ်ထုကဖၣ်အခဲအံၤဘၣ်ဆၣ်, ဝံယံးရမံယၤ သ့ၣ်ညါဒီးစံးဝဲလၢ, ‘‘ယွၤတညိကွံာ်တၢ်လီၤထူလီၤယိာ်ဘၣ်’’ (လံာ်သးသယုၢ်တၢ် ၃:၃၁) န့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤ ဖဲ ၁၉၉၇ နံၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ, တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢပှၤအါဂၤအဂီၢ်လီၤ. ဒ်ဝ့ၢ်ယရူၤၡလ့ၣ်လီၤ ပှီၢ်ဒီးအိၣ်သယုၢ်ဝဲအသိးန့ၣ် ပဟံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်တၢ်ဒွဲၣ်အူကွံာ် ဒီးပဒူသဝီစံာ်လီၢ်ကျီးလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်အိၣ် သယုၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲန့ၣ် ပမိၢ်ပပၢ်, ပဖံပဖုသ့ၣ်တဖၣ်ဘါထုကဖၣ်ဒီးကိးထီၣ်ကစၢ်ယွၤဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယွၤ တစံးဆၢအဝဲသ့ၣ်တဘျီဃီ ဒ်အတစံးဆၢဝံးယံးရမံယၤတဘျီဃီအသိးလီၤ. ပဝဲအါဂၤမဲာ်ထံမဲာ်နိလီၤဆှုဝဲဘၣ်ဆၣ် ပတၢ်မုၢ်လၢ်တဟါမၢ်ဘၣ်. ဖဲပလဲၤ, ဖဲပအိၣ်တပူၤလၢ်လၢ်န့ၣ်, ပဂုာ်ကျဲးစၢးပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ပသးဒီးဘူၣ်သကိး, ဘါသကိးယွၤ, ရ့လိာ်သးဒီးယွၤ, ဒီးမုၢ်လၢ်တၢ်လၢယွၤလီၤ. ဝံယံးယံးရမံယၤ စံးဝဲဖဲ (သးသယုၢ် ၃:၂၂-၂၃) “မ့ၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်, မ့ၢ်အသးတတူာ်ဘၣ်သတးဒီး, ပတတုၤဘၣ်လၢတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤဘၣ်လီၤ. အဘျုးအဖှိၣ် အသီအိၣ်ဝဲကိးဂၤဒဲးလီၤ. နမၤတီနကလုၢ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလီၤ.” ပကလၢၢ်ဘၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤအသးတတူာ်ဘၣ်ပှၤ ဘၣ်. အဝဲ ကတဲာ်ကတီၤ တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအသီအသီလၢပဂီၢ် ဒ်ပမိၢ်ပပၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဘါထုကဖၣ် ဒီး မုၢ်လၢ်တ့ၢ်ဝဲ အသိးလီၤ. ခဲအံၤပကူးဘၣ်က့ၤ တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအသီလၢ နီၢ်ခိမ့ၢ်ဂ့ၤ, နီၢ်သးမ့ၢ်ဂ့ၤ, ဒ်အကြၢးဝဲဒီးပှၤအသိးန့ၣ်လီၤ. ပတၢ်မုၢ်လၢ် လၢယွၤမူဝဲခီဖျိ ယွၤမူဝဲအဃိန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ဖဲတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအဆၢကတီၢ်ဒီးယွၤတစံးဆၢယတၢ်ထုကဖၣ်ဒံးဘၣ်အခါန့ၣ်, ယတၢ်မုၢ်လၢ်လၢယွၤအပူၤအိၣ်ဒံးဧါ.
ယွၤမ့ၢ်တၢ်မနုၤလၢပဂီၢ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤမၤစၢၤယၤ ဒ်သိးယကသ့မ့ၢ်ပှၤလၢ အမုၢ်လၢ်တၢ်လၢနၤတစိၤသးတက့ၢ်. ဖဲယဘၣ်မုာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ဘၣ်ဖှီၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, မ်ယကသ့ၣ်ညါနၤလၢနမ့ၢ်ယတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်တက့ၢ် ခီဖျိလၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

စီၤဆၣ်ဘျုးမူ
ဖီနၢမူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

October 29

LIVING HOPE BRINGS BLESSINGS

Bible in a Year: Lamentations 2:7-2, Lamentations 3:1-39; Philemon 1; Psalm 119:121-128

“For the Lord will not cast off forever.” 
Lamentations 3:31 WEB

Many people ended their lives because they no longer had strength to bear the trials that life brought and lost hope to keep going.  But still there are a multitude of people who still hold onto their hope despite the struggles and challenges. Clinging onto hope can eventually deliver them to meaning, purpose and honor.

In Lamentations, we can see Prophet Jeremiah’s frustration and sadness through his mourning as he felt that God did not listen to his prayer. In Lamentations 3:8, Jeremiah said, “Yes, when I cry, and call for help, he shuts out my prayer.”  Still, Jeremiah kept holding onto hope although his prayer was unanswered.  He knew and admitted that “No one is cast off by the Lord forever” (Lamentations 3:31).

Looking back into the past, 1997 was a year full of troubles and sorrows.  As Jerusalem was destroyed and deserted, our houses were burnt down to ashes and people were forced to abandon their villages and farms. Our parents and grandparents called upon God but their prayers were not answered immediately as Jeremiah’s. There were tears but we did not lose our hope. No matter where we were, we gathered to worship God together and renewed our hope in God. In Lamentations 3:22-23, Jeremiah said, “Because of the Lord’s great love we are not consumed, for his compassions never fail. They are new every morning; great is your faithfulness.”  I believe that God’s love never fails.  Now, God is bestowing upon us the blessings for both body and soul, just as our parents and grandparents hoped for and prayed. Because God lives, our hope is alive.

Reflection

Do I still put my hope in God when He does not answer my prayer intimes of trouble? What is God for us? 

Prayer

Dear Heavenly Father, please help me to have faith in You for the rest of my life.  In good and bad times, may I also know You are my Source of hope.  In Jesus’ name I pray. Amen.

Saw Hsar Blut Moo
Paw Nel Moo Church
Myanmar