တၢ်ထုကဖၣ်လၢအတုၤထီၣ်ဘးဆူယွၤအိၣ် ~ Prayer That Reaches Before God

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၆

တၢ်ထုကဖၣ်လၢအတုၤထီၣ်ဘးဆူယွၤအိၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၅၂, တံတူး ၁, စံးထီၣ်တြၢၤ ၁၁၉:၁၀၅-၁၁၂

“နကလုၢ်ကထါန့ၣ် မ့ၢ်မ့ၣ်အူဒၢတဖျၢၣ်လၢယခီၣ်အဂီၢ်, ဒီး တၢ်ကပီၤတဖျၢၣ်လၢယကျဲအဂီၢ်လီၤ.”
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၀၅

ယွၤအကလုၢ်ကထါသိၣ်လိပှၤလၢ ပကမ့ၢ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ပီၢ်ယၢ်လီၤသး, သန့ၤအသးလၢယွၤ, ပာ်ဒိၣ်ယွၤ, ဟးဆှဲးတၢ်အၢတၢ်သီ, အဲၣ်ယွၤဒီးနာ်ယွၤလီၤ. အဃိတုၤပလဲၤခီဖျိ တၢ်အိၣ်မူ တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တဖၣ်အခါ ပကဘၣ်အိၣ်ဒီးသးဒ်ထးပာ်ဖျါဝဲအသိးဒီး ပကလဲၤခီဖျိဘၣ်လၢယွၤအဂံၢ်အဘါလီၤ.

တဘျီယလဲၤတၢ်လၢပှၢ်ပူၤဃုာ်ဒီးယဖိယလံၤတၢ်မၢဖိ ၃ဂၤလီၤ. ဒီးဖဲအဝဲသ့ၣ်ဟးအဖှံအဃၢအခါ ယတပာ်သူၣ် ပာ်သးဘၣ်. ယဆိကမိၣ်လၢ အလဲၤလၢယမဲာ်ညါတစဲး ဒီးတုၤယတုၤလၢပှၢ်ယိာ်ပူၤ ယဃုက့ၤအဝဲသ့ၣ်တဘၣ် ဒီးယဆိမိၣ်အဝဲသ့ၣ် ဃ့ၢ်သဒၣ်ယၤဒီး ယပျံၤထီၣ်တၢ်လီၤ. ယတသ့ၣ်ညါကျဲဘၣ်. ယကဘၣ်လဲၤဆူညါအိၣ်ဒံး တနၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢပစးထီၣ်ဟးထီၣ် မုၢ်ဟါလီၤလံအဃိ တၢ်ဒ့ၣ်စၢၤမ့ၢ်တနၣ်ရံၣ်တခီကျဲဒီး ဘူးတၢ်ကခံးလီၤ န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ယဃ့ဘါထုကဖၣ် ‘‘ပၢ်ယွၤဧၢ, ဒ်နကလုၢ်ကထါစံးဝဲ ဖဲစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၃ အသိး ဆှၢယၤတက့ၢ်’’ ဒီးယလဲၤတၢ်ချ့ချ့ ဒီးတုၤကျဲဖးဒ့တတီၤဂ့ၤတတီၤဂ့ၤ ဒီးဒ်ယွၤအသးစီဆှံနဲၣ်ယၤကျဲအသိး ယဃုထၢကျဲတဘိဂ့ၤ တဘိဂ့ၤလီၤ. တယံာ်ဘၣ် ယထံၣ်ပှၤတဂၤ ဟဲက့ၤလၢခုးပူၤ ထံၣ်ယၤသ့ၣ်ညါယၤဒီးတဲယၤ ‘‘နကလဲၤဆူလဲၣ်,’’ ဒီး ယတဲအီၤ ယကလဲၤဆူ သဝီတဖျၢၣ်အဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အဝဲတဲယၤ, ‘‘နကျဲဘၣ်ကစီဒီဒီးလဲၤဆူနမဲာ်ညါလိၤလိၤ, ဒီး တခီနၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤ နကတုၤသဝီလၢ နအဲၣ်ဒိးလဲၤတဖျၢၣ်လီၤ.’’ အန့ၣ်ဒီး ယစံးဘျုးအီၤဝံၤ ယလဲၤကဒီးတယံာ်ဘၣ် ယတုၤဆူသဝီလၢ ယကဘၣ်လဲၤန့ၣ်လီၤ. ပၢ်ယွၤအဘျုးအဃိ တုၤယလဲၤတုၤ ယစံးဘျုးကစၢ်ယွၤ လၢဆှၢယၤလီၤ. တယံာ်ဘၣ် ယဖိယလံၤတဖၣ်ဟဲတုၤလၢယလီၢ်ခံလီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ဖဲနကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲန့ၣ် နဃ့ၢ်ဆူမတၤအအိၣ်အဆိကတၢၢ်လဲၣ်.
ဖဲပကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ တဘျီလၢ်လၢ်ဘါထုကဖၣ်ဒ် လံာ်စီဆှံဒုးနၢ်ပၢၢ်ပှၤလၢပကဘၣ်ဃ့တၢ်လၢတၢ်နာ်, တၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသး, တၢ်ဃ့ကညးကစၢ်ယွၤဒီး တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤအပူၤဒီး ပတၢ်ထုကဖၣ်ကတုၤဆူ ယွၤအအိၣ်ဒီး ပၢ်ယွၤကစံးဆၢ ပတၢ်ထုကဖၣ်လီၤ. (ဖံလံးပံၤ ၄:၄-၇)

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ယွၤဧၢ, ယစံးဘျုးနၤလီၤ. ပျၢ်ဘၣ်ယတၢ်ကမၣ်ဒီး ဆှၢခီဖျိယတၢ်အိၣ်မူ ဒီးဆိၣ်ဂ့ၤယၤဒ်သိး ယကမ့ၢ်ဖိလၢ အနၢ်ပၢၢ် နကလုၢ်ကထါအကျဲဒီး အိၣ်မူဒ်တၢ်ဘၣ်နသးအသိးတက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤအဃိယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်နံလ်မူ
ကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

October 26

PRAYER THAT REACHES BEFORE GOD

Bible in a year – Jeremiah 52; Titus 1; Psalm 119:105-112

“Your word is a lamp for my feet, and a light for my path.”
Psalm 119:105 WEB

The word of God teaches us to repent, depend on God, honor God, avoid evildoing, love  God, and believe in God. It is important that our hearts follow God’s word so we overcome life experiences with the strength of the Lord. 

One time I went into the jungle with three evangelists. When they took a break, I was not paying attention. I thought they were ahead of me. I kept on going into the depth of the jungle and I could not find them anymore. I thought they left me and I was very afraid. I did not know the way. An hour-and-a-half remained to reach my destination. Since we started  the trip in the evening, it would be dark by the time we finish traveling another hour-and-a-half. I prayed to God, “Father God, according to Your word in Psalm 23, please deliver me.” I walked fast and every time I reached the crossroads, the Holy Spirit guided me to pick the right path. Soon, I ran into someone returning from a farm and he asked me, “Where are you going?” I told him I was going to a village. He told me, “You are on the right path. Just keep going straight and you will reach the village in an hour-and-a-half.” I thanked him and kept going and soon I reached the village. I praised God for delivering me. Soon, the three evangelists also arrived at the village. 

Reflection

When you face troubles, to whom do you run first?
Whenever we face troubles, pray as the word of God enlightens you to ask in faith, repentance, and praises. Those prayers will reach before God.

Prayer

Dear God, I praise You. Please forgive me, guide me, and bless me so I will be Your child whose path is lighted by Your word according to Your will. In Jesus’ Name I pray. Amen. 

Rev. Neil Moo
Ko Tha Byu Church
Myanmar