ဂဲၤဆၢထၢၣ်ဒီးကပီၤထီၣ် ~ Arise And Shine

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၅ ဂဲၤဆၢထၢၣ်ဒီးကပီၤထီၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၆ဝ, ယၡါယၤ ၆၁, ယၡါယၤ ၆၂, အ့းဖ့းစူး ၄:၁-၁၆, ကတိၤဒိ ၂၃:၁၉-၂၈ ’’ဂဲၤဆၢထၢၣ်, ကပီၤထီၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၤဒ်အံၤ, နတၢ်ကပီၤဟဲလံ, ဒီးယွၤအလၤကပီၤထီၣ်ဘၣ်နလိၤလီၤ.’’ယၡါယၤ ၆ဝ:၁ […]

Read more →