ဖှံတၢ် ~ Sow

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၇ ဖှံတၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ဝံယၡါယၤ ၁၄, ဝံယၡါယၤ ၁၅, ဝံယၡါယၤ ၁၆, ၂ကရံၣ်သူး ၉:၆-၁၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၆:၁-၁၅ ‘‘ယစံးတၢ်တဘီအံၤ, ပှၤလၢအဖှံတၢ်စှၤန့ၣ်, ကကူးစ့ၢ်ကီးတၢ်စှၤ, ဒီးပှၤလၢအဖှံတၢ်အါန့ၣ်, ကကူးစ့ၢ်ကီးတၢ်အါလီၤ.’’၂ကရံၣ်သူး ၉:၆ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်ထီဘိသိၣ်လိအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်ဒီးပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤတဖၣ်လၢကဖှံတၢ် […]

Read more →