စံးဘျုးယွၤဒီးစံးပတြၢၤအီၤ ~ Give Thanks To God And Praise Him

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၂ စံးဘျုးယွၤဒီးစံးပတြၢၤအီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၅၁:၁၇-၂၃, ယၡါယၤ ၅၂, ယၡါယၤ ၅၃, ယၡါယၤ ၅၄, အ့းဖ့းစူး ၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၉:၂၁-၃၁ ‘‘ယကစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ လၢယထးခိၣ်အါအါကလဲာ်ဒီးလၢပှၤအါဂၤအကျါန့ၣ်ယကစံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤလီၤ.’’ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၉:၃၀ ဘၣ်တဂီၤပှၤကဲဒိၣ်တဂၤအိးထီၣ်အပဲတြီဒီးထံၣ်ဘၣ်ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိတဂၤဟးဃုတၢ်လၢတၢ်ဘၣ်အၢဘၣ်သီအကဘိၣ်အကျါဒ်သိးကထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်လၢဆါအီၣ်ဝဲကန့ၢ်အဂီၢ်လီၤ. […]

Read more →