မၤဘူၣ်တၢ်လၢအအါ ~ Generous Offering

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၅ မၤဘူၣ်တၢ်လၢအအါ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၈:၁၁-၂၂, ယၡါယၤ ၉, ယၡါယၤ ၁ဝ:၁-၁၉, ၂ကရံၣ်သူး ၈:၁-၁၅, ကတိၤဒိ ၂၁:၂၇-၃၁, ကတိၤဒိ ၂၂:၁-၆ ‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးခဲကနံၣ်အံၤ, ဂ့ၤလၢသုမၤတုၤအကဲထီၣ်လီၤ. ဒ်သိး, ဒ်သုသးအိၣ်ထီၣ်ဒၣ်တၢ်အသိးန့ၣ်, ဖဲဒၣ်သုတၢ်အိၣ်ဝဲဒီး, […]

Read more →