အိၣ်ထဲယွၤအဘျုး ~ Only By God’s Grace

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁ အိၣ်ထဲယွၤအဘျုး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – မံကၤ ၅, မံကၤ ၆, မံကၤ ၇, ၂ကရံၣ်သူး ၅:၁-၁၀, ကတိၤဒိ ၂၁:၁၇-၂၆  ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပသ့ၣ်ညါလၢပဟံၣ်ဘၣ်ဃးဒီးဟီၣ်ခိၣ်, ပဒဲအံၤ, မ့ၢ်လီၤပှီၢ်ကွံာ်ဒီး, ပအိၣ်ဒီးပဟံၣ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးယွၤ, လၢတၢ်တမၤဘၣ်လၢပစုဘၣ်, […]

Read more →