ပမ့ၢ်ယွၤအဖိ ~ We Are God’s Children

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၇ ပမ့ၢ်ယွၤအဖိ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၄၁, ယၡါယၤ ၄၂, ကလၤတံ ၃:၁၀-၂၅, ကတိၤဒိ ၂၂:၂၈-၂၉, ကတိၤဒိ ၂၃:၁-၉ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုဝဲခဲလၢာ်သုမ့ၢ်ယွၤအဖိလၢတၢ်နာ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အဃိလီၤ.’’ကလၤတံ ၃:၂၆ ပကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အဘျုးအဖှိၣ်ဒိၣ်မးဝဲသပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ. ပၢ်ကစၢ်အတၢ်အဲၣ်ဒိၣ်မ့ၢ်တၢ်အဲၣ်လီၤထူလီၤယိာ်လီၤ. သးမုာ်စီဆှံကစၢ် […]

Read more →