ယွၤမၤစၢၤအပှၤဃုထၢတဖၣ်တုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ~ God Continues To Provide For His Chosen Ones

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၄ ယွၤမၤစၢၤအပှၤဃုထၢတဖၣ်တုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ   တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဝံယၡါယၤ ၅:၈-၃၀, ဝံယၡါယၤ ၆, ဝံယၡါယၤ ၇, ဝံယၡါယၤ ၈:၁-၁၀, ၂ကရံၣ်သူး ရ:၂-၁၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၅:၂၃-၃၆           “ဒီးစီၤအံၣ်စရ့လးဟဲနုာ်လၢအဲၤကူပတူးအပူၤ, ဒီးစီၤယၤကိာ်အိၣ်တမှံၤလၢစီၤဃၣ်အကီၢ်ပူၤလီၤ. ဒီးဒုးသၣ်ထီၣ် […]

Read more →