ယွၤအတၢ်မၤစၢၤ ~ God’s Help

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၈ ယွၤအတၢ်မၤစၢၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၄၃, ယၡါယၤ ၄၄:၁-၂၃, ကလၤတံ ၃:၂၆-၂၉,ကလၤတံ ၄:၁-၂၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၈:၁-၅ ‘‘မ်နဘၣ်တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီနၤလၢမူခိၣ်အဖီခိၣ်, ယွၤဧၢ, မ်ပှၤမၤလၤကပီၤနၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါအဖီခိၣ်တက့ၢ်.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၈:၅ ယအိၣ်လၢကီၢ်ပယီၤ, ဝ့ၢ်ခိၣ်လၢအမ့ၢ်ဝ့ၢ်တကူၣ်လီၤ. ဒ်ပသ့ၣ်ညါအသိးပှၤလၢအိၣ်လၢဝ့ၢ်ခိၣ်တဖၣ်တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤခဲ […]

Read more →