အိၣ်မူလၢတၢ်ပျံၤယွၤအပူၤ ~ Living In The Fear Of God

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀ အိၣ်မူလၢတၢ်ပျံၤယွၤအပူၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၄၇, ယၡါယၤ ၄၈, ယၡါယၤ ၄၉:၁-၇, ကလၤတံ ၅:၇-၂၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၉:၁-၂၀ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်သိၣ်တၢ်သီခဲလၢာ်လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်လၢတၢ်ကတိၤတဘီအံၤ, ပှၤအိၣ်လၢနဃၢၤန့ၣ်, အဲၣ်အီၤဒ်နအဲၣ်လီၤနသးအသိးန့ၣ်တက့ၢ်. သုမ့ၢ်အ့ၣ်လိာ်သုသး, ဒီးအီၣ်လိာ်သုသးဒီး, […]

Read more →