ယွၤမၤတၢ်လီၤလးလၢပှၤကညီတဆိကမိၣ် ~ God Performs Miracles Beyond Human’s Imagination

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၄ ယွၤမၤတၢ်လီၤလးလၢပှၤကညီတဆိကမိၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယၡါယၤ ၃၃, ယၡါယၤ ၃၄, ယၡါယၤ ၃၅, ကလၤတံ ၁,  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀ရ:၁၀-၂၂ ‘‘မ်ပှၤစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ ဒီးအတၢ်မၤလီၤလးလၢပှၤကညီဖိအဂီၢ်အဃိန့ၣ်တက့ၢ်.’’        […]

Read more →