ယမ့ၢ်ကစၢ်အတၢ်ခဲလၢာ် ~ All Of Me Belongs To God

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၆ ယမ့ၢ်ကစၢ်အတၢ်ခဲလၢာ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယၡါယၤ ၁၀:၂၀-၃၄, ယၡါယၤ ၁၁, ယၡါယၤ ၁၂, ယၡါယၤ ၁၃,  ၂ ကရံၣ်သူး ၈:၁၆-၂၄, ၂ ကရံၣ်သူး ၉:၁-၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ […]

Read more →