တၢ်မုၢ်လၢ်အတၢ်ထုကဖၣ် ~ Hopeful Prayer

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၆ တၢ်မုၢ်လၢ်အတၢ်ထုကဖၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၆၃, ယၡါယၤ ၆၄, ယၡါယၤ ၆၅:၁-၁၆,အ့ဖ့းစူး ၄:၁၇-၃၂, အ့ဖ့းစူး ၅:၁-၇, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၂:၁-၁၀ ‘‘ဘၣ်ဆၣ်ဒီးယွၤဧၢ, နမ့ၢ်ပပၢ်လီၤ. ပဝဲဒၣ်အံၤပမ့ၢ်ကပံာ်ဟီၣ်ခိၣ်, ဒီးနဲဒၣ်နမ့ၢ်ပှၤတ့သပၢၤလီၤ. ဒီးပမ့ၢ်တၢ်လၢနမၤလၢနစုခဲလၢာ်လီၤ.’’ ယၡါယၤ […]

Read more →