ပှၤကညီမ့ၢ်ဒၣ်ပှၤကညီလီၤ ~ Humans Are Only Human

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၃ ပှၤကညီမ့ၢ်ဒၣ်ပှၤကညီလီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယၡါယၤ ၃ဝ:၁၉-၃၃, ယၡါယၤ ၃၁, ယၡါယၤ ၃၂, ၂ကရံၣ်သူး ၁၃,  ကတိၤဒိ ၂၂:၁၇-၂၇ ‘‘ဒီးပှၤအဲၤကူပတူးဖိမ့ၢ်ပှၤကညီ, ဒီးတမ့ၢ်ဘၣ်ယွၤဘၣ်, ဒီးအကသ့ၣ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ညၣ်ဒီးတမ့ၢ်ဘၣ်သးဘၣ်.’’   ယၡါယၤ ၃၁:၃ […]

Read more →