ယွၤလၢအစုတဖုၣ်ဒီးအနၢ်တဃၢ ~ God Whose Hands Are Not Short And Whose Ears Are Not Dull

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၄ ယွၤလၢအစုတဖုၣ်ဒီးအနၢ်တဃၢ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၀ံယၡါယၤ ၅ရ:၁၄-၂၁, ဝံယၡါယၤ ၅၈, ဝံယၡါယၤ ၅၉, အ့းဖ့းစူး ၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၁:၁-၁၀ ‘‘ကွၢ်ကွၢ်, တမ့ၢ်ဘၣ်ယွၤအစုဖုၣ်လီၤတုၤအအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်တသ့ဘၣ်,ဒီးတမ့ၢ်ဘၣ် အနၢ်ဃၢဝဲတုၤအနၢ်ဟူတၢ်တသ့ဘၣ်.’’ဝံယၡါယၤ ၅၉:၁ ယွၤလၢအမ့ၢ်ပကစၢ်ဒီးမူဝဲလီၤထူလီၤယိာ်တဂၤအံၤလံာ်စီဆှံပာ်ဖျါန့ၢ်ပှၤလၢအစုတဖုၣ်ဒီးအနၢ်တဃၢဘၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်မုၢ်မဆါတနံၤအံၤဘၣ်မနုၤအဃိလၢအဝဲတဒိကနၣ်ပတၢ်ကိးပသူထီၣ်လဲၣ်, […]

Read more →