ပှ့ၤက့ၤတၢ်ဆၢကတီၢ်တက့ၢ် ~ Making The Most Of The Time

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၇ ပှ့ၤက့ၤတၢ်ဆၢကတီၢ်တက့ၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၀ံယရှါယၤ ၆၅:၁၇-၂၅, ဝံယၡါယၤ ၆၆, အ့းဖ့းစူး ၅:၈-၃၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၃:၁-၉ ‘‘ပှ့ၤက့ၤအဆၢကတီၢ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မုၢ်နံၤတဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်အအၢအသီလီၤ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး , ကဲထီၣ်လၢပှၤဟးဂီၤဖိတဂ့ၤ, မ့မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ကစၢ်အသးဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တက့ၢ်.”အ့းဖ့းစူး […]

Read more →