ဒိးန့ၢ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးခီဖျိတၢ်သန့ၤပသးလၢယွၤ ~ Receive Peace By Taking Refuge In God

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၀ ဒိးန့ၢ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးခီဖျိတၢ်သန့ၤပသးလၢယွၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၂၄, ယၡါယၤ ၂၅, ယၡါယၤ ၂၆, ၂ကရံၣ်သူး ၁၁:၁၆-၃၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၆:၃၂-၃၉ “ပှၤအသးလၢအသန့ၤအသးလၢနၤန့ၣ်နကပၢၤအီၤလၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအလၢအပှဲၤန့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သန့ၤအသးလၢနၤလီၤ.’’ ယၡါယၤ ၂၆:၃ မုၢ်မဆါတနံၤညါအံၤပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်ဃုဝဲဒၣ်အတၢ်သန့ၤအလီၢ်လၢတၢ်အိၣ်မူတၢ်လဲၤခီဖျိအပူၤကိးဂၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. ပှၤတနီၤသန့ၤအသးလၢအတၢ်ထူးတၢ်တီၤ, […]

Read more →