တၢ်မၤစၢၤဟဲလၢယွၤ ~ Help Comes From God

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၉ တၢ်မၤစၢၤဟဲလၢယွၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ဝံယၡါယၤ ၄၄:၂၄-၂၈, ဝံယၡါယၤ ၄၅, ဝံယၡါယၤ ၄၆, ကလၤတံ ၄:၂၁-၃၁, ကလၤတံ ၅:၁-၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၈:၆-၁၃ ‘‘ကနၣ်ယကလုၢ်တက့ၢ်, ယၤကိာ်အပှၤဟံၣ်ဖိ, ဒီးကယဲၢ်ပှၤလၢအအိၣ်လီၤတဲာ်လၢအံၣ်စရ့လးအပှၤဟံၣ်ဖိခဲလၢာ်, ပှၤလၢယစိာ်အီၤလၢပှၤအဟၢဖၢပူၤလံၤလံၤ, […]

Read more →