မၤလဲၢ်ထီၣ်သုသး, အိးထီၣ်သုသးလဲၢ်လဲၢ် ~ Open Wide Your Heart

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၃ မၤလဲၢ်ထီၣ်သုသး, အိးထီၣ်သုသးလဲၢ်လဲၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယၡါယၤ ၃, ယၡါယၤ ၄, ယၡါယၤ ၅:၁-၇, ၂ ကရံၣ်သူး ၆:၃-၁၈, ၂ ကရံၣ်သူး ၇:၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၅:၁၂-၂၂ […]

Read more →