မၤလီၤတံၢ် ~ Make Sure

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁ မၤလီၤတံၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဝံယၡါယၤ ၄၉:၈-၂၆, ယၡါယၤ ၅၀, ယၡါယၤ ၅၁:၁-၁၆, ကလၤတံ ၆, ကတိၤဒိ ၂၃:၁၀-၁၈ ‘‘ဘၣ်ဆၣ်ဒီးမ်ပှၤပစီကွၢ်အတၢ်မၤဒၣ်ဝဲကိးဂၤဒဲးတက့ၢ်. တုၤနုၤတစုကအိၣ်ဒီးတၢ်သးခုလၢအကစၢ်ဒၣ်ဝဲတဂၤ ဃီအဂ့ၢ်, ဒီးတမ့ၢ်ဘၣ်လၢပှၤဂၤအဂ့ၢ်ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, […]

Read more →