ပာ်ပှၤဂၤဂ့ၤန့ၢ်အကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ~ Value Others Above Yourselves

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၃၀ ပာ်ပှၤဂၤဂ့ၤန့ၢ်အကစၢ်ဒၣ်ဝဲ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၁, ယံးရမံယၤ ၂:၁-၃၀, ဖံလံးပံၤ ၁:၂၇-၃၀, ဖံလံးပံၤ ၂:၁-၁၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၅:၁-၁၁ ‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်သဆၣ်ထီၣ်ပခံမ့ၢ်အိၣ်လၢခရံာ်အပူၤ, တၢ်အမုာ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံမ့ၢ်အိၣ်, သးအတၢ်ရ့လိာ်မ့ၢ်အိၣ်, တၢ်သးအိၣ်တၢ်, ဒီးတၢ်သးကညီၤတၢ်မ့ၢ်အိၣ်သတးဒီး, […]

Read more →