ယွၤဒုးဟးထီၣ်ကွံာ်ပှၤလၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် ~ God Delivered Us From Distress

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၅ ယွၤဒုးဟးထီၣ်ကွံာ်ပှၤလၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၃၆, ယၡါယၤ ၃ရ, ကလၤတံ ၂:၁-၁၀,  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀ရ:၂၃-၃၂ ‘‘ဒီးတုၤအဘၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဒီး, ကိးထီၣ်ယွၤ, ဒီးအဝဲဒၣ်ဒုးဟးထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢ အတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤလီၤ. ဒီးဒုးကဲထီၣ်ကလံၤမုၢ်လၢတၢ်ဂၢၢ်တပၢၢ်, ဒီးအလပီတဖၣ်အိၣ်ဃိကလာ်လီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀ရ:၂၈-၂၉ တၢ်ဆၢကတီၢ်မ့ၢ်ဝဲဖဲ […]

Read more →