စ့တမ့ၢ်ယယွၤဘၣ် ~ Money Is Not My God

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၉ စ့တမ့ၢ်ယယွၤဘၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၂၀, ယၡါယၤ ၂၁, ယၡါယၤ ၂၂, ယၡါယၤ ၂၃,  ၂ကရံၣ်သူး ၁၁:၁-၁၅, ကတိၤဒိ ၂၂:၇-၁၆ “…အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယဒုးအဲၣ်တီသုဒီးဝၤတဂၤ, ဒ်သိးယကပာ်သုလၢမုၣ်ကနီၤစီဆှံလၢခရံာ်အမဲာ်ညါလီၤ.’’ ၂ကရံၣ်သူး ၁၁:၂ […]

Read more →