စံးဘျုးယွၤလၢအမၤဂ့ၤနၤ ~ Praise God For Blessing You

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၂ စံးဘျုးယွၤလၢအမၤဂ့ၤနၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၂၉, ယၡါယၤ ၃ဝ:၁-၁၈, ၂ကရံၣ်သူး ၁၂:၁၁-၂၁,  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀ရ:၁-၉ ‘‘စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဂ့ၤဝဲလီၤ. မ့ၢ်အဘျုးအဖှိၣ်အိၣ်ဝဲလီၤထူလီၤယိာ်အဂ့ၢ်လီၤ.’’   စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၇:၁ ပဝဲပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ်ပတၢ်မၤအမိၢ်ပှၢ်မ့ၢ်တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ဂံၢ်ထီၣ်က့ၤတၢ်လၢက စၢ်ယွၤမၤဘၣ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်ဒီးပဂံၢ်ထီၣ်အီၤတမ့ၢ်ကလၢာ်ဝဲနီတဘျီဘၣ်န့ၣ်လီၤ. […]

Read more →