ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဒီးအတၢ်သးအိၣ် ~ God’s Warning And Favor

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၁ ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဒီးအတၢ်သးအိၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၂၇, ယၡါယၤ ၂၈, ၂ကရံၣ်သူး ၁၂:၁-၁၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၆:၄၀-၄၈  “ဒီးလၢမုၢ်တနံၤန့ၣ်, ယွၤကပာ်ဖှိၣ်က့ၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဂၤဘၣ်တဂၤစးထီၣ်လၢထံကျိဖရၤသး တုၤဆူကီၢ်အဲၤကူပတူးအကီၢ်ဆၢ, လီၤဂာ်ဒ်ပှၤတဂၤနီၤဖးဝဲဘုကၠူၣ်ဒီးအဖ့အသိးန့ၣ်လီၤ.”  ယၡါယၤ ၂ရ:၁၂ (ခ့ခါ) ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီးအတၢ်မၤဂ့ၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်ထီဘိန့ၣ်လီၤ. ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်ဖဲကိးထီၣ်ယွၤလၢကီၢ်အဲၤကူပတူးအ တၢ်မၢကဲကုၢ်ကတီၢ်ယွၤသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်ဘၣ်အီၤဒီးထုးထီၣ်အီၤလၢတၢ်မၢကဲကုၢ်အလီၢ်, […]

Read more →