ပှၤဘၣ်ဘျုးဘၣ်ဖှိၣ် ~ Partaker Of God’s Grace

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၉  ပှၤဘၣ်ဘျုးဘၣ်ဖှိၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- စဖါနယၤ ၁, စဖါနယၤ ၂, စဖါနယၤ ၃, ဖံလံးပံၤ ၁:၁-၂၆, ကတိၤဒိ ၂၃:၂၉-၃၅, ကတိၤဒိ ၂၄:၁-၄ ‘‘…အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုအိၣ်လၢယသးကံၢ်ပူၤ, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, လၢယဘၣ်တၢ်စၢဃာ်, ဒီးလၢယကတိၤပူၤဖျဲးတၢ်, […]

Read more →