ယွၤအသးအိၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤပှၤအါန့ၢ်ဒံးပတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီ ~ God’s Blessing Is Much More Than Our Wish

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၃ ယွၤအသးအိၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤပှၤအါန့ၢ်ဒံးပတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၅၅, ယၡါယၤ ၅၆, ယၡါယၤ ၅ရ:၁-၁၃, အ့းဖ့းစူး၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁ဝ:၁-၇      “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယတၢ်ဆိကမိၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်သုတၢ်ဆိကမိၣ်ဘၣ်. ဒီးသုကျဲတမ့ၢ်ဘၣ်ယကျဲဘၣ်, ယွၤစံးဝဲဒၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဒ်မူခိၣ်ထီန့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်အသိး, ယကျဲထီန့ၢ်သုကျဲ, […]

Read more →