စုကဝဲၤဒီးစိကမီၤ ~ Weapons And Power

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၈ စုကဝဲၤဒီးစိကမီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၁၇, ယၡါယၤ ၁၈, ယၡါယၤ ၁၉, ၂ကရံၣ်သူး ၁ဝ, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၆:၁၆-၃၁ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပဒုးတၢ်အစုကဝဲၤတဖၣ်န့ၣ်, တဘၣ်ဃးဘၣ်ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်ဘၣ်, မ့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢယွၤအပူၤ, တုၤအမၤလီၤပှီၢ်တိာ်အဒိၣ်အထီတဖၣ်, ဒီးတ့ၢ်လီၤကွံာ်တၢ်ကူၣ်တၢ်ဖးတဖၣ်, […]

Read more →