အိၣ်ဘၣ်လိာ်သုသးဒီးယွၤတက့ၢ် ~ Be Reconciled To God

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂ အိၣ်ဘၣ်လိာ်သုသးဒီးယွၤတက့ၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဝံယၡါယၤ ၁, ဝံယၡါယၤ ၂, ၂ကရံၣ်သူး ၅:၁၁-၂၁, ၂ကရံၣ်သူး ၆:၁-၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၅:၁-၁၁  ‘‘မၤသးဒ်န့ၢ်ဒီးပဝဲဒၣ်အံၤ, ပမ့ၢ်အကလူးလၢခရံာ်အဂီၢ်, ဒီးတၢ်မၤအသးဒ်ယွၤဃ့ကညးတၢ်လၢပစုပူၤအသိးဒီး,  ပဃ့ကညးတၢ်လၢခရံာ်အဂီၢ်, အိၣ်ဘၣ်လိာ်က့ၤသုသးဒီးယွၤတက့ၢ်.’’၂ကရံၣ်သူး ၅:၂၀  […]

Read more →