ယွၤလၢမၤဘျါတၢ်ဆါခဲလၢာ်သ့ ~ God Can Heal All Illnesses

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၆ ယွၤလၢမၤဘျါတၢ်ဆါခဲလၢာ်သ့ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယၡါယၤ ၃၈, ယၡါယၤ ၃၉, ယၡါယၤ ၄၀, ကလၤတံ ၂:၁၁-၂၁,  ကလၤတံ ၃:၁-၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀ရ:၃၃-၄၃ ‘‘ဒီးစီၤယၡါယၤစံးတ့ၢ်ဝဲ, မ်ပှၤဟံးန့ၢ်ချၢၣ်ဒၢသၣ်ဃ့တလိၣ်, ဒီးပာ်လီၤအီၤလၢတၢ်ဝ့အဖီခိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်, […]

Read more →