ယွၤသ့ၣ်ညါနၤဒီးအသးအိၣ်နၤ ~ God Knows You And Has Compassion For You

လါအီကူး ၂၇, ၂၀၂၁

ယွၤသ့ၣ်ညါနၤဒီးအသးအိၣ်နၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် -၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၉, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃၀, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃၁:၁, 
၂ကရံၣ်သူး ၁:၁၂-၂၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၃:၁၃-၂၂

“ဒ်ပၢ်သးအိၣ်အဖိအလံၤအသိးန့ၣ်, ယွၤသးအိၣ်ပှၤလၢအပျံၤအီၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သ့ၣ်ညါပနီၢ်ခိလီၤ. သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဝဲလၢပမ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်အကမူၣ်လီၤ”. 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၃:၁၃-၁၄

စးထီၣ်လၢ ၂၀၁၉ အလၢာ်ဖိန့ၣ်တၢ်ဆါအဃၢ်အအၢတကလုာ်အံၤစးထီၣ်ရၤလီၤအသးလၢထံကီၢ်အါဘ့ၣ်ဒီးဘၣ်တၢ် သ့ၣ်ညါအီၤဒ်အမ့ၢ်ခိဘံးတဆံခွံလၢပဝဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အီၤလီၤပျံၤလီၤဖုးတကလုာ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိတၢ်ဆါအံၤအဃိထံကီၢ်ကိးဘ့ၣ်ဒဲးဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်သံတၢ်ပှၢ်, တၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤခီဖျိမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်တဘၣ် လိာ်ဘၣ်စးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲယပျံၤဒိၣ်မးလၢတၢ်ဆါအံၤကဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ယၤန့ၣ်လီၤ. ယဆိက မိၣ်ထီၣ်လၢယသးပူၤဘၣ်မ​နုၤတၢ်ဆါအံၤကဲထီၣ်အသးန့ၣ်လဲၣ်. ယွၤတသ့ၣ်ညါဖိတဖၣ်အတၢ်တူၢ်ဘၣ်တခီဧါ. မ့တမ့ၢ်ယွၤအသးလၢာ်ပဝဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်တခီဧါ. ယွၤကသ့စီကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒ်စီၤနိအၤအစိၤန့ၣ်ဧါ. ဒုးကဲထီၣ်တၢ် ဆိကမိၣ်အါမးလၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. 

ယသ့ၣ်နီၣ်လၢလံာ်စီဆှံပူၤပာ်ဖျါထီၣ်စီၤနိအၤဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်ဘၣ်အိၣ်လၢကဘီဖးဒိၣ်အပူၤအနံၤလွံၢ်ဆံအနၤ လွံၢ်ဆံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်စူၤဖးဒိၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံယွၤဒုးကဲထီၣ်တၢ်ခဲလၢာ်လၢအသီဒီးယွၤဆိၣ်ဂ့ၤစီၤနိအၤအဟံၣ်ဖိ ဃီဖိဒီးမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီၤလီၤဒီးအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ဆိကမိၣ်ကွၢ်ထံထံဆးဆးန့ၣ်ပဝဲတဖၣ်ပအိၣ်မူလၢစိၤလၢ အလဲၤထီၣ်လဲၤထီဘၣ်ဆၣ်တၢ်လၢအမၤလီၤသထြုးပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. တၢ်လၢအမၤလီၤသထြုးပှၤဘၣ် သ့ၣ်သ့ၣ်ကမ့ၢ်ဝဲပတၢ်မၤအါတလၢတုၤဒၣ်လဲာ်ပဟ့ၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢဟံၣ်ဃီ, ဒူၣ်ဖိထၢဖိစှၤလီၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤသ့ၣ်ညါနီၢ်တဂၤဘၣ်တဂၤ ပနီၢ်သးအတၢ်လီၤဟိ, အတၢ်လိၣ်လၢကဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီးဒိးန့ၢ်တၢ်ဂံၢ်တၢ် ဘါအသီလၢယွၤဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်န့ၣ်လီၤ. ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲ ယပလၢၢ်ဘၣ်လၢခီဖျိခိဘံးတဆံခွံဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ပှၤလၢတၢ်ခဲလၢာ်မ့ၢ်တၢ်ကလီကလီဒီးတစိၢ်တလီၢ်ဖိလီၤ. ဖဲလၢပအိၣ်မူတစိၢ်တလီၢ်ဖိလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤပကဘၣ်မ့ၢ်ပှၤ တဖၣ်လၢပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤပနီၢ်ခိဒီးပနီၢ်သးအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ရ့လိာ်သးလၢအဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးလၢ ယွၤဒီးပှၤကညီန့ၣ်လီၤ. ယွၤဆီတလဲက့ၤတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, တၢ်တဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးဆူတၢ်မၤပှဲၤက့ၤပနီၢ်သးအတၢ် လိၣ်တဖၣ် လၢတၢ်သ့ၣ်ညါတၢ်လၢအဂ့ၤကတၢၢ်လၢပဂီၢ် ဒီးလၢတၢ်သးအိၣ်ပှၤလၢကိးနံၤကိးသီကိးဆၢကတီၢ်ဒဲး န့ၣ်လီၤ. အလီၢ်အိၣ်လၢပဝဲနၤယၤပကဃုထံၣ်ဒီးသ့ၣ်ညါလၢယွၤအတၢ်သးအိၣ်ဒီးအတၢ်အဲၣ်လီၤထူလီၤယိာ်လၢ ပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ယွၤသ့ၣ်ညါအဖိတဖၣ်မ့ၢ်ပှၤဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်ဒီးအသးအိၣ်မၤစၢၤပှၤဘၣ်ဆၣ် ပဝဲတခီမ့ၢ်ပဃုအီၤဒီးပအိၣ်မူဒ်အတၢ်ဘၣ် အသးကစီဒီဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, သိၣ်လိပှၤဒ်သိးပကသ့စံးဘျုးနၤကိးဆၢကိးကတီၢ်ဒဲး, ကသ့ပလၢၢ်အါထီၣ်နတၢ်သးအိၣ်နတၢ်အဲၣ်လၢအထူ အယိာ် ဒီးကသ့အိၣ်မူဒ်နတၢ်ဘၣ်သးကသ့အဂီၢ် မၤစၢၤပှၤတက့ၢ်လၢခရံာ်မံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ကျိရံၣ်ယၣ်
တၢ်လူၢ်ကပီၤလံာ်စီဆှံကၠိ 
ချံၣ်သူကျိ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

August 27, 2021

GOD KNOWS YOU AND HAS COMPASSION FOR YOU

Bible in a Year: 2 Chronicles 29, 2 Chronicles 30, 2 Chronicles 31:1; 2 Corinthians 1:12-22; Psalm 103:13-22

Like a father has compassion on his children, so Yahweh has compassion on those who fear him. For he knows how we are made. He remembers that we are dust.”  
Psalm 103:13-14 WEB

Starting from the last part of 2019, a horrible disease spreads to many nations, which is known as COVID-19. It instills fear in people all over the world and causes deaths and economic hardship. I myself am very scared of contracting this disease. I wonder why it has to be this way. Doesn’t God know the sufferings of the people? Or Is he just too fed up with human beings? Will He cleanse the world with the flood like He did in Noah’s generation? So many thoughts enter my mind.

The scripture tells us that Noah and his family spent 40 days and 40 nights in the ark. But after the flood, God made things new, blessed Noah and his family, and made a promise to them. Although we live in this advanced day and age, we also have many things pulling us down. One of these things could be that we are too busy to spend time with God or our family. God knows the holes inside us and the needs before us. We need to spend quality time with our family members. We also need to fellowship with God intimately for renewal of strength. This pandemic reminds me that not many things are as important as we make them out to be and that life is temporary. During this short time on earth, we are reminded that we are to value our relationships with God and people. We are to seek to reconcile divides that are pulling us apart. God is compassionately transforming the sickness and the wrongs into the fulfillment of our spiritual needs in His full knowledge of what is best for us. It is essential that we seek to know the everlasting compassion and love of God for us. 

Reflection

God knows His children and their weaknesses. He is willing to help us. But, what about us? Are we seeking and living His will?

Prayer

God, teach us to always thank You, recognize your compassion and love, and live according to Your will. In Jesus’s name we pray. Amen.

Tharah Mu Gloria
Hill Light Theological Seminary
Kleeo Thoo Klo, Thailand