ယွၤန့ၣ်ဂ့ၤဝဲ ~ God Is Good

လါအီကူး ၁၉, ၂၀၂၁

ယွၤန့ၣ်ဂ့ၤဝဲ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အတၢ်သးဝံၣ် ၅, 
တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အတၢ်သးဝံၣ် ၆, တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အတၢ်သးဝံၣ် ၇,
တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အတၢ်သးဝံၣ် ၈, ၁ကရံၣ်သူး ၁၂:၂၇-၃၁, ၁ကရံၣ်သူး ၁၃:၁-၁၃,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀ဝ:၁-၅

“အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤန့ၣ်ဂ့ၤဝဲ, ဒီးအဘျုးအဖှိၣ်အိၣ်ဝဲလီၤထူလီၤယိာ်, ဒီးအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအိၣ်ဝဲအစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်လီၤ.” 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀ဝ:၅

ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတဘျီဖဲယလဲၤမၤလိတၢ်လၢကီၢ်ဖံးလံးပံးဝံၤဒီးယဟဲက့ၤက့ၤဆူကီၢ်ပယီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယဟဲက့ၤအဝံၤအဃိဒ်တၢ်ဘျၢအိၣ်ဝဲအသိး, တချုးလၢယဟးထီၣ်လၢကီၢ်ဖံးလံးပံးဒံးဘၣ်န့ၣ်, ယဘၣ်မၤဝဲ (visa downgrading) န့ၣ်လီၤ. ဒ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအိၣ်ဝဲအသိးယလဲၤတီၣ်ထီၣ်ယလံာ်လဲၢ်, တၢ်လၢအလိၣ်သ့ၣ်တ ဖၣ်ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်ဒီးမၤယမူယဒါလၢလၢပှဲၤပှဲၤလီၤ. တုၤမ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဘၣ်ဒီးယလဲၤကဒါက့ၤဆူ immigration office ဒ်သိးယကမၤဝံၤက့ၤ (visa downgrading) န့ၣ်, ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဲဘၣ်ယၤလၢယက ဘၣ်အိၣ်ခိးဒံးခံနွံန့ၣ်လီၤ. ခံနွံယအိၣ်ခိးတသ့လၢၤဘၣ်. ယတၢ်ဆၢကတီၢ်အိၣ်တ့ၢ်ဒၣ်ထဲတနံၤညါအံၤန့ၣ်လီၤ. ယလဲၤအိၣ်ခိးတၢ်စးထီၣ်လၢဂီၤနွံနၣ်ရံၣ်, ရူအိးထီၣ်ဆၢကတီၢ်ဒီးယတဲဘၣ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဘျီဝံၤတဘျီဒ်သိးက မၤဝံၤန့ၢ်ယၤချ့ချ့လီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ်လဲၤပူၤကွံာ်တနၣ်ရံၣ်ဝံၤတနၣ်ရံၣ်ဘၣ်ဆၣ်ပှၤတမၤန့ၢ်ယၤဘၣ်. မ့ၢ်တဲလၢ အဖုၣ်န့ၣ်, ယအိၣ်ခိးတၢ်ဒီတနံၤ, စးထီၣ်လၢဂီၤနွံနၣ်ရံၣ်ဒီးတုၤလၢဟါ ၄း၄၅ မံးနံးလံန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ တဂၤ ဟဲကတိၤတၢ်ဒီးယၤဒီးတဲဝဲယမ့ၢ်ဟဲက့ၤလၢခဲမုၢ်ဆ့ၣ်န့ၣ်ကမၤဝံၤန့ၢ်ယၤလီၤ. ယတဲအီၤလၢယခိးတန့ၢ်လၢၤ ဘၣ်. အဝဲသံကွၢ်ယၤမ့ၢ်ယကဟဲဆူ ဖံးလံးပံးဒ်ဧါ. ယတဲဆၢအီၤယတဟဲနီတဘျီလၢၤဘၣ်. ပတဲတၢ်အိၣ်သၢမံးနံးဝံၤ,  အဝဲမၤဝံၤန့ၢ်ယလံာ်လဲၢ်တဖၣ် ဒီး တဲယၤလၢယက့ၤသ့လံလီၤ. ယဲၢ်နၣ်ရံၣ်ဘၣ်ဒီးယဟဲက့ၤဘၣ်ယဲဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ် န့ၣ်လီၤ. ယွၤန့ၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ. ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်န့ၣ်ဃံလၤဝဲလၢ အဆၢကတီၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ. ယွၤအတၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ် တမံးနံး, တစဲးကးဒၣ်လဲာ်တစဲၤခံဘၣ်. အဃိအလီၢ်အိၣ်လၢပကလ့ၣ်ကွၢ်ဒီးသ့ၣ်ညါလၢယွၤန့ၣ်ဂ့ၤဝဲဒီး ထီဘိန့ၣ်မ် ပကအိၣ်ဒီးတၢ်သးခုတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤတက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်ယလ့ၣ်ကွၢ်ဒီးသ့ၣ်ညါလၢယွၤန့ၣ်ဂ့ၤဧါ. မ့ၢ်ယကိးထီၣ်ယွၤလၢတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီအပူၤကစီဒီဧါ. မ့ၢ်ယစံး ထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢယတၢ်အိၣ်မူကိးကတီၢ်ဒဲးကစီဒီဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဟ့ၣ်ယၤသးလၢအသ့ၣ်ညါနၤ, အိးထီၣ်ယမဲာ်ဒ်သိးယကထံၣ်နတၢ်မၤဂ့ၤတဖၣ်ဒီးမၤစၢၤယၤဒ်သိး ယကသ့မ့ၢ်ပှၤလၢအစံးထီၣ်ပတြၢၤနၤထီဘိန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်အဲးစထၢၣ်ဘဲ
ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိ
မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

August 19, 2021

GOD IS GOOD

Bible in a Year: Song 5, Song 6, Song 7, Song 8; 1 Corinthians 12:27:31,
1 Corinthians 13:1-13; Psalm 100:1-5

“For Yahweh is good. His loving kindness endures forever, his faithfulness to all generations.”
Psalm 100:1-5 WEB

It happened when I finished studying in the Philippines and was about to return to Burma. Because I was leaving the Philippines for good, I had to go through a process called visa downgrading prior to leaving. Following the rules, I submitted my application and other necessary paperwork and fulfilled my duty. The time came to finish the visa downgrading process and I went to the immigration office. I was told I would have to wait for two more weeks. I just did not have that kind of time. I could only wait until the end of the day. I had waited since the time when the immigration office opened at 7 AM and kept asking the staff there to expedite the process. Hours went by and they would still not do anything. I kept on waiting and at 4:45 PM, a staff member spoke to me and told me to come back in the morning and they would help me then. I said I could not do that. He then asked me if I would come back to the Philippines. I told him I would never come to the Philippines again. After talking to him for three minutes, he took care of my paperwork and I was able to go home at 5 PM. God is good. God does things beautiful in His own time. God is never late even for one minute or one second. We can taste and see that the Lord is always good. Let us joyfully praise God continually in our lives! 

Reflection

Do I taste the Lord and know He is good? Do I call upon His Name with joy? 
Do I continually praise God in my life?

Prayer

Dear God, please give me the heart to want to know You. Open my eyes so I will see how good You are. Teach me to always praise You!  In Jesus’ Name we pray, Amen.

Tharah Mu Esther Bell
Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College
Mae La Refugee Camp, Thailand