ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤဒီးသးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤ ~ Worship And Sing Praises To God

လါအီကူး ၁၇, ၂၀၂၁

ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤဒီးသးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် -၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ရ:၁၁-၂၂, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၈,၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၉, ၁ကရံၣ်သူး ၁၁:၂-၃၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၈:၁-၉

“ကိးထီၣ်ယွၤလၢတၢ်သးခု, ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ်သ့ၣ်ဧၢ, ကိးပသူထီၣ်, ဒီးသူၣ်ဖှံသးညီ, ဒီးသးဝံၣ်ထီၣ်တၢ်တက့ၢ်.”
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၈:၄

ယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်ဘှ့ၣ်အိၣ်ဘှီၣ်လၢတၢ်သူၣ်ဝံၣ်သးဆၢ, တၢ်သးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤထါသးဝံၣ်တဖၣ်ဒီးတၢ်ဒ့တၢ်အူ တဖၣ်လၢစှၤလါအတီၢ်ပူၤလံန့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤ, မ့ၢ်လၢတၢ်သံသတြိာ်တၢ်ဆါ ခိဘ့း-၁၉ အဃိ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်န့ၣ်တစိၢ်တလီၢ်အဆၢကတီၢ်အံၤဘၣ်ပလီၢ်အသးလီၤ. လၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်ပာ်

ဖှိၣ်ထီၣ်သးတဖၣ်အဂီၢ်, မၤဝဲဒ်ညီနုၢ်အသိးန့ၣ်တသ့ဘၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ဒီး ယွၤအခ့အပှၤတဖၣ်ဘၣ်စူးကါ ဝဲ (media), ဒ်သိးအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ်ကဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ဘၣ်ဝဲယွၤအဂီၢ်လီၤ. တၢ်မၤအသးအခဲအံၤန့ၣ်, တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအက့ၢ်အဂီၤသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်လဲလိာ်, တမ့ၢ်ဒ်လၢညါအသိးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပတဆ့ၣ်နီၤဘၣ်လၢသ ရိာ်အပူၤ, ပဘၣ်ဆ့ၣ်နီၤအိၣ်ယံၤလိာ်သးတဂၤဒီးတဂၤ (social distance), ဘၣ်ထီထီၣ်တၢ်ဖျီၣ်ဘၢနါဒ့, ထးခိၣ်ဒီး ဘၣ်ဒိကနၣ်လူၤပိာ်ထွဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ဒ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါအီၤအသိးန့ၣ်လီၤ. ပထံၣ်ဘၣ်တၢ်လီၤဆီအိၣ်ထီၣ်ဝဲ ဒၣ်လၢတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤလၢအဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်တၢ်နီၢ်နီၢ်တဖၣ်အဂီၢ်, တၢ်လၢ အတြီအီၤဒီးတၢ်မၤတံာ်တာ်အီၤန့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်နီတမံၤဘၣ်လီၤ. ပဝဲခရံာ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် ယွၤလၢပဘူၣ်ဘါထီၣ်အီၤအံၤ 

အဲၣ်ပှၤ, မၤစၢၤပှၤ, ကဟုကယာ်ဒီးအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤန့ၣ်လီၤ. ပဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤလၢအသူၣ်တီသးရၤ, မၤဘျုး မၤဖှိၣ်ပှၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤပအိၣ်မူဘၣ်လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်သနာ်က့, ယွၤအတၢ်အဲၣ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ် တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤန့ၣ်တလီၤတူာ်လီၤကာ်ဘၣ်. ပတၢ်မုၢ်လၢ်အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢခါဆူညါတၢ်လၢပကဘၣ်လဲၤခီဖျိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအဆၢကတီၢ်အံၤဒၣ်လဲာ်ပလၢၢ်ဘၣ်လၢယွၤအိၣ်ဒီးပှၤ, လဲၤတၢ်ဒီးပှၤဒီးဆိၣ်ဂ့ၤဆိၣ်ဝါပှၤန့ၣ်လီၤ. 

 တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်ဆီတလဲလၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအက့ၢ်အဂီၤအဃိ နတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် လုၢ်လၢ်လၢအဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤ ဟဲဆူၣ်ထီၣ် မ့တမ့ၢ် ဟဲစၢ်လီၤဧါ. ပဝဲလၢအဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်တၢ်နီၢ်နီၢ်တဖၣ် ပဘၣ်ကိးထီၣ်ယွၤလၢ တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ ဒီး ပဘၣ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢတၢ်သူၣ်တီသးရၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ပတပျဲတၢ်အိၣ်သးဆီတလဲ လုၢ်လၢ်ဂ့ၤတဖၣ်လၢပမၤအီၤလၢတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤန့ၣ်ဘၣ်. တၢ်အိၣ်သးဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, လီၤတံၢ်လၢပအိၣ်ဘံၣ်ဘၢလၢယွၤအတၢ်အဲၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, သိၣ်လိပှၤဒ်သိးပကဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ဒီးစံးထီၣ်ပတြၢၤနဘျုးနဖှိၣ်ကိးအဆၢကတီၢ်ဒဲးလၢပသးဒီဖျၢၣ် ညါန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်သီသံၣ်အ့
ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိ
မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

August 17, 2021

WORSHIP AND SING PRAISES TO GOD

Bible in a Year: 2 Chronicles 7:11-22, 2 Chronicles 8, 2 Chronicles 9; 1 Corinthians 11:2-34, Psalm 98:1-9

“Make a joyful noise to Yahweh, all the earth! Burst out and sing for joy, yes, sing praises!”
Psalm 98:4 WEB

My church has been silent in making a joyful noise, singing hymns, and playing music for a few months now. Because of COVID-19, churches all over the world have to take caution. They can no longer conduct their services and programs like before. Pastors and servants of God have to use media for church members to worship together. Indeed, the forms of the worship and services have changed. We do not get to sit together on the pews. We have to practice social distance, wear masks, and follow safety rules. There are also changes in church programs. Nevertheless, there is nothing that will deter us from worshipping God. The God we worship loves us, helps, cares for us, and delivers us. We ought to worship God in faithfulness because of His generous grace. Even in the midst of challenging times, there is no shortage of God’s love and grace. Therefore, we have hope to go forward. We are fully in the presence and blessings of God in times of fear. 

Reflection

How have the changes in worship practices affected your faith and worship habits? Are they stronger or weaker? Those who truly worship the Lord must burst out and sing praises to the Lord in faithfulness. We do not let circumstances dictate our worship habits. No matter what the circumstances are, we are perpetually safe and secure in God’s love.  

Prayer

Dear God, teach us to worship You and praise Your goodness with all our hearts all the days of our lives.  In Jesus’ Name we pray, Amen.

Tharah Mu Thaw Thi Aye
Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College
Mae La Refugee Camp, Thailand