ဖဲနသးအိၣ်ဃ့အဝဲမၤလၢပှဲၤသ့ ~ Ask Anything For He Can Fulfill Your Petition

လါအီကူး ၁၀, ၂၀၂၁

ဖဲနသးအိၣ်ဃ့အဝဲမၤလၢပှဲၤသ့

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် -၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁:၁-၁၇, ၁ကရံၣ်သူး ၆,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၄:၁-၁၁

“ခဲကနံၣ်အံၤဟ့ၣ်လီၤယၤလၢတၢ်ကူၣ်သ့, ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါ, ဒ်သိးယကဟးထီၣ်ဒီးဟဲနုာ်လၢပှၤဂီၢ်မုၢ်အံၤအမဲာ်ညါတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မ့ၢ်မတၤစံၣ်ညီၣ်နပှၤဂီၢ်မုၢ်ဖးဒိၣ်အံၤသ့တဂၤလဲၣ်.” 
၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁:၁၀

ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဃ့တၢ်လၢကစၢ်ယွၤန့ၣ်, ယသ့ၣ်နီၣ်က့ၤဖဲယနီၢ်ဆံးဆံးအခါန့ၣ်လီၤ. ယသဝီဒီတဖျၢၣ်တမ့ၢ်ပှၤဟဲလီၤစၢၤလၢခရံာ်ဖိဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးသရၣ်မုၣ်ဟဲသိၣ်လိတၢ်လၢယသဝီန့ၣ်ကဲခရံာ်ဖိအဃိအဝဲဒၢနုာ်သိၣ်လိဃုာ်ဒီး ကစၢ်ယွၤအဂ့ၢ်, မူခိၣ်ဘီမုၢ်အဂ့ၢ်, ကစၢ်ခရံာ်အဂ့ၢ်ဒီးလရာ်အဂ့ၢ်အဃိဒီးဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးယၤဒိၣ်မးဒီးယတိၢ် န့ၢ်အီၤဒ်တၢ်တဲပူအသိးန့ၣ်လီၤ. သရၣ်မုၣ်သိၣ်လိပှၤဒီးစံးဝဲ, ‘‘သုမၤတၢ်မ့ၢ်တသ့လၢၤဘၣ်အဆၢတီၢ်န့ၣ်, ဘါထု ကဖၣ်တက့ၢ်. ကစၢ်ယွၤမၤစၢၤနၤသ့လီၤ.’’ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ယဟဲက့ၤလၢဟံၣ်မုၢ်ဟါအဆၢကတီၢ်ယထုးထီၣ်ဖး လံာ်ဒီး, ယကွၢ်လီၤလံာ်ကိၤလၤဝါတဘ့ၣ်အံၤ, ယဖးအသီၣ်တဘၣ်နီတဖျၢၣ်အဃိ, ယသ့ၣ်နီၣ်ယသရၣ်မုၣ်တဲဝဲ ဘါထုကဖၣ်ကစၢ်ယွၤမၤစၢၤနၤသ့လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ယဘါထုကဖၣ်တဘၣ်ဘၣ်. ယဟံၣ်ဖိဃီဖိတခီ, ပမ့ၢ်ဒၣ်ပှၤ ဘါသီခါန့ၣ်လီၤ. ယပျံၤတၢ်ခီဖျိယဘါထုကဖၣ်ပှၤမ့ၢ်ထံၣ်ချုးယၤန့ၣ်, ပှၤကအ့န့ယၤလီၤ. ယမိၢ်မၢယဘါထီၣ်

တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်လၢဟံၣ်ပူၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယအၢၣ်လီၤအီၤဒီးယစးထီၣ်မၤကဆှဲကဆှီတၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယသးတအိၣ်ဘၣ်. ယသးအိၣ်ဒၣ်လၢယကဘါထီၣ်ကစၢ်ယွၤလၢသရၣ်မုၣ်တဂၤတဲဘၣ်ယၤန့ၣ်လီၤ. တ ချုးလၢယဘါထီၣ်တၢ်ဂီၤအဆၢကတီၢ်, ယကွၢ်တၢ်လၢယကပိာ်ကပၤ, ယမိၢ်မ့ၢ်တအိၣ်, ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်မ့ၢ်တအိၣ်, ယ မၤချ့သဒံးဒီးဃၣ်ဒူၣ်ချၢယသးလၢတၢ်ဂီၤဒီးယဃ့ဘါထုကဖၣ်ဆူကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ဝံၤဒီးယစးထီၣ်ဖးက့ၤယလံာ်န့ၣ် လီၤ. စးထီၣ်ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ်, ယပလၢၢ်ဘၣ်လၢယမၤလံာ်ဘၣ်, ယရူးတိၢ်သံလံာ်ဘၣ်တဘျီဃီလီၤ. မ့ၢ်တၢ်လၢအ လီၤကမၢကမၣ်ဒိၣ်မးလၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢအပူၤကွံာ်, လံာ်ဖိတဆၢဖိန့ၣ်, ယဘၣ်ဖးအီၤတဘျုးဝီ, ဒီးယဖးတဘၣ် ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲယဃ့ဘါထုကဖၣ်ဆူကစၢ်ယွၤန့ၣ်, တၢ်လီၤဆီမၤအသးန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ယပလၢၢ်ဘၣ်လၢသရၣ်မုၣ် တဂၤအံၤအကစၢ်ယွၤအိၣ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ယတကဲထီၣ်ခရံာ်ဖိဒီးဒိးစူၢ်ဒိးဘျၢသးလၢထံဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢ ခံမးဒီးယဒိးစူၢ်ဒိးဘျၢက့ၤယသးလၢထံန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤအိၣ်နီၢ်ကီၢ်လီၤ. အဝဲမၤစၢၤပှၤလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ကိးက တီၢ်ဒဲးသ့လီၤန့ၣ်ပသမၢအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်. အဝဲအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤအသးလၢအကဒိကနၣ်ပတၢ်ဃ့သကွံၢ်ကညး ဆူအအိၣ်ဒီးမၤလၢပှဲၤန့ၢ်ပှၤအဃိဒီးဃ့တၢ်ဆူအအိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နနာ်လၢယွၤမၤစၢၤနၤသ့ဧါ. မ့ၢ်နဃ့စ့ၢ်ကီးတၢ်လၢကစၢ်ယွၤလၢအတ့လီၤမူခိၣ်ဟီၣ်ခိၣ်တဂၤအအိၣ်တဘျီဘျီဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, ယစံးဘျုးနၤဒိၣ်မးလၢနဟ့ၣ်ယၤတၢ်နာ်လၢယကနာ်နၤလီၤ. မၤစၢၤဘၣ်ပှၤလၢအတနာ်ဒံးနၤတဖၣ် ဒ်သိးကနာ်နၤတက့ၢ်. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်စ့ကီၢ်
ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိ
မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

August 10, 2021

ASK ANYTHING FOR HE CAN FULFILL YOUR PETITION

Bible in a Year: 2 Chronicles 1:1-17; 1 Corinthians 6; Psalm 94:1-11

“Now give me wisdom and knowledge, that I may go out and come in before this people; for who can judge this great people of yours?”  
2Chronicles 1:10 NKJV

When talking about making a petition to God, my mind takes me back to my childhood. The village I grew up in had no Christians. However, there was a teacher who came to serve in our village. She was a Christian. When she taught us, she also included information about God, heaven, Jesus, and hell. I really liked learning from her about God and memorized what she taught us like stories. She told us, “When you are in a predicament that you can’t find a way out on your own, pray to God. He can help you.” I came home. I took out a book in English from my school bag . I could not read a word. But, I remembered what my teacher said, “Pray to God. He can help you.” But then, I didn’t quite know how to pray. My family practiced Buddhism. I was also afraid that if they found me praying, they would scold  me. Then, I heard my mother asking me to worship the idols. I said I would and started cleaning the shrine. But, I was not interested. I was only drawn to worship the God my teacher spoke about in class. I looked around. If my mother or siblings were not around, I turned my back to the shrine and prayed to God. Then, I went back to reading. Starting that time, I felt like I could read and memorize lessons better. That was a big surprise for me. In the past, I could not read even a few lines. But, after I prayed to God, there was a change. As a result, I felt that the God of my teacher is real. However, I did not become a Christian and get baptized right away. It was only later that I professed my faith through believer’s baptism. God is real. He can help us any time and that is undeniable. He is ready to listen to our petitions and willing to fulfill our needs. Therefore, make your petitions to the Lord.

Reflection

Do you believe God can help you? Do you present your petitions to the Maker of heaven and earth?

Prayer

Dear Father God, thank you for giving me the faith to trust in You. Please help those who have not put their trust in You so they may come to believe in You. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Tharah Mu Say Kaw
Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College
Mae La Refugee Camp, Thailand