နမ့ၢ်ခရံာ်အလံာ်ပရၢ ~ You Are The Letter Of Christ

 လါအီကူး ၂၉, ၂၀၂၁

နမ့ၢ်ခရံာ်အလံာ်ပရၢ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃၃:၂၁-၂၄, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃၄, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃၅:၁-၁၉, ၂ကရံၣ်သူး ၂:၁၂-၁၇,
၂ကရံၣ်သူ ၃:၁-၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၄:၁-၁

              “သု၀ဲသ့ၣ်သုမ့ၢ်ပလံာ်ကွဲးအသးလၢပသးအလိၤဒီးပှၤကညီသ့ၣ်ညါ၀ဲဒီးဖး၀ဲခဲလၢာ်လီၤ.”
၂ကရံၣ်သူး ၃:၂ 

ယဟံၣ်ဖိဃီဖိမ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်ဒီးပှၤမၤတၢ်သးခုကစီၣ်တဖၣ်လီၤ. ယဲစ့ၢ်ကီးယဖျိထီၣ်အတီၤတဆံ၀ံၤ ယနၢ်ဟူ ဘၣ်ယွၤတၢ်ကိးဒီးယသးဆူၣ်လၢယကမၤလိယွၤအကလုၢ်ကထါလီၤ. ခီဖျိလၢကျိၣ်စ့တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်အဃိ,ယပာ် တ့ၢ်ယဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢလၢၢ်ဒိၣ်, ဒီးလဲၤဆူထံဆၢကီၢ်ဆၢလၢကမၤလိဘၣ်တၢ်အဂီၢ်လီၤ. ယဖျိထီၣ် ဘံၤထံၤအ့းကၠ်၀ံၤ, ယသးအနံၣ်ကအိၣ်ဖဲခံဆံဃၣ်ဃၣ်, ဒီးယဟဲက့ၤဟးအိၣ်သကိးယမိၢ်ဒီးဒီပုၢ်၀ဲၢ်တဖၣ်လီၤ. ယမိၢ်ဘၣ်န့ၢ်ယၤအသးဒီး ပိာ်ခွါဖိတဂၤလၢယကပာ်အဲၣ်တီအဂီၢ်, ဒီးအ၀ဲအဒူၣ်ဖိထၢဖိမ့ၢ်ပှၤတစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤယွၤတဖၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ တၢ်သး ကညီၤဘၣ်ယမိၢ်မုၣ်ကမဲတဂၤအံၤအဃိ, လၢတၢ်တသူၣ်ဆးသးတဆးအပူၤ ယအၢၣ်လီၤ ယဲယမိၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်, ယတဆိကမိၣ်တၢ်ဒံး ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဂၤအသိးနီတစဲးဘၣ်. နီၢ်နီၢ်တခီ ယသးတအိၣ် လၢယကအဲၣ်ပိာ်ခွါ၀ဲန့ၣ် ဘၣ်. ဖဲယဆိကမိၣ်လီၤတံၢ်က့ၤ တၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်, ယသူၣ်ပျံၤသးဖုး လၢယကဘၣ်အိၣ် ဒီးပှၤလၢ ယတအဲၣ်အီၤ တဂၤအံၤတစိၤသးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ယဃ့၀ံသးစူၤယမိဒီး ပိာ်ခွါ၀ဲန့ၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးယမၤဟးဂီၤကွံာ်ယ တၢ်အၢၣ်လီၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်ကညီဖိလၢကစၢၢ်ခိၣ် အလုၢ်အလၢ်အသိး မ့ၢ်တၢ်လီၤမဲာ်ဆှးလၢ ဟံၣ်ဖိဃီဖိ ခံခီယၢ်ဘးလိာ် အဂီၢ်လီၤ. 

ယသးတမုာ်ဖဲန့ၣ်ဘၣ်, ဘၣ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်ဖဲယအၢၣ်လီၤပိာ်ခွါဖိဝဲန့ၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံအ၀ဲဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်ဒိးစူၢ်ဒိးဘျၢ အသးလၢထံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲယမၤဟးဂီၤယတၢ်အၢၣ်လီၤ၀ံၤန့ၣ်ယနၢ်ဟူလၢအဝဲလဲၤက​နူၤက့ၤကပၤဒီးအဟံၣ်ဖိဃီ ဖိတနီၤက့ၤကဒါက့ၤဆူတၢ်အီၣ်ဃဲၤအီၣ်ဘှးအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယဆိကမိၣ်ထီၣ်က့ၤယတၢ်လဲၤခီဖျိတခါအံၤ

န့ၣ်ယသးဘၣ်ဒိဒိၣ်မးဒီးယတူၢ်ဘၣ်လၢယတကဲထီၣ်ဒိဂ့ၤတဲာ်ဘၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ်လီၤ. နီၢ်နီၢ်တခီ, ယကဘၣ်တဲနၢ်ပၢၢ်ဒီးသိၣ်လိအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်လၢကကဲထီၣ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်လၢအလီၤတံၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဲတခီ ယကွၢ်အဝဲသ့ၣ်အမဲာ်တဘူၣ်လၢၤဒီးအါတက့ၢ်ယဟးအိၣ်လၢတၢ်လီၢ်အဂၤန့ၣ်လီၤ. ယတဆိကမိၣ်လၢကမ့ၢ်တၢ်ဒိၣ် ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်ဘၣ်ဆၣ်ယမိၢ်အမဲာ်ထံဘၣ်လီၤလၢယဃိန့ၣ်လီၤ. ပှၤအိၣ်လၢယဟံၣ်ကပိာ်ကပၤတဖၣ်ဒီး ပိာ်ခွါအဘူးအတံၢ် တဖၣ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်ယၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်ခရံာ်ဖိတဂၤအသိး, ယပလၢၢ်ဘၣ်လၢယတၢ်အိၣ်မူသကဲာ်ပ၀း ပာ်ဖျါထီၣ်လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်လၢ အဂ့ၤ လၢပှၤကဖးအီၤအဂီၢ်ဘၣ်လီၤ. စီၤပီလူးစံးဘၣ်ပှၤကရံၣ်သူးဖိတဖၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ် ခရံာ်အလံာ်လၢပှၤဂၤတဖၣ် ကဖးဘၣ်ဒီးကသ့ၣ်ညါခရံာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တနံၤဘၣ်တနံၤပဘၣ်တၢ်ဖးပှၤဘၣ်ဆၣ်ပပလီၢ်ပသးလၢပကဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်ခရံာ်လၢပတၢ်အိၣ်မူပူၤ ကစီဒီဧါ. ပကဘၣ်မ့ၢ်ခရံာ်အလံာ်ပရၢလၢအမူလၢပှၤအဂၤကဖးဒီးထံၣ်န့ၢ်ခရံာ်လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ.  

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ယွၤဧၢမၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကအိၣ်မူဒ်တၢ်ဘၣ်နသးဒီးပာ်ဖျါထီၣ်ခရံာ်ဆူပှၤလၢပခိၣ်ပဃၢၤလၢအဖးပှၤတဖၣ်အမဲာ် ညါန့ၣ်တက့ၢ်. မ်ပသုတကဲထီၣ်တၢ်လီၤဃံၤတဂ့ၤ. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်

သရၣ်မုၣ်န့ၢ်တၢ်မုာ်
ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိ
မဲၢ်လးကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

August 29, 2021

YOU ARE THE LETTER OF CHRIST

Bible in a year- 2 Chronicles 33:21-24, 2 Chronicles 34, 2 Chronicles 35:1-19; 
2 Corinthians 2:12-17, 2 Corinthians 3:1-6; Psalm 104:1-18           

“You yourselves are our letter, written on our hearts, known and read by everyone.”
2 Corinthians 3:2 NIV

Our family is a faithful Christian family and we serve God in whatever way we can. After I graduated from 10th grade, I heard the call of God and I wanted to go to Bible School to serve in ministry. Due to financial difficulties, I had to leave my family in Ler Doh and went to Thailand for my study. When I graduated with a bachelor degree in theology (BTh), I was around 20 years old and I returned home to visit my mother and my siblings. My mom wanted me to have a relationship with a young man. His family practiced animism. I wanted to please my widow mom and therefore I agreed to enter into a relationship with him. I was so immature at that time. In reality, I did not love him. Later, when I thought about marrying someone I do not love, I got very scared of the thought that I would have to live with a person I did not love for the rest of my life.  Therefore, I decided to break this relationship and asked for forgiveness from my mom and the young man including his family.  In the culture of the Karen people from the hill area, my action brought shame to both sides of the family. 

One other thing that made things more complicated and hurtful was that this young man and his family got baptized after I agreed to have a relationship with him. But after I broke my promise, he went astray and some of his family members went back to their old faith, animism. Whenever I think about this incident, it hurts me a lot and I feel like I did not set a good example for them. I should have been a better example that led them to become true believers. I am mostly away from my hometown, but when I went home I just could not face them. Something that I carelessly agreed to brought so much shame and tears to my mother.  My neighbors and the man’s relatives gossiped about me. As a Christian, I realized that my life and behavior did not show a good letter for others to read. Paul told the Corinthians that they are Christ’s letter that people read to know Christ. 

Reflection 

We are read by others every day but do we remember to reveal Christ in the way we live? We are to be a living letter for others to read and know Christ in us. 

Prayer

Lord, help us to live according to your will and reveal Christ to people who read us. Let us not be a stumbling block. In Jesus’ name I pray, Amen. 

Tharah Mu Nay Tar Mu
Kawthoolei Karen Baptist Bible School and college
Maela Refugee Camp, Thailand