တၢ်အိၣ်မူသကိး ~ Better Together

လါအီကူး ၁၂, ၂၀၂၁

တၢ်အိၣ်မူသကိး

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၄, စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၅,
စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၆, ၁ကရံၣ်သူး ရ:၁၇-၃၅, ကတိၤဒိ ၁၉:၂၃-၂၉, ကတိၤဒိ ၂ဝ:၁-၄

“ပှၤခံဂၤဂ့ၤန့ၢ်ပှၤတဂၤတက့ၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဘူးအလဲဂ့ၤအိၣ်ဝဲလၢအမၤတၢ်အဂီၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တဂၤမ့ၢ်လီၤဃံၤဒီးပှၤတဂၤကဝံၣ်ဆၢထၢၣ်အသကိးလီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤအိၣ်တဂၤဃီမ့ၢ်လီၤဃံၤဒီးပှၤခံဂၤတဂၤလၢ ကဝံၣ်ဆၢထၢၣ်အီၤတအိၣ်ဘၣ်ဒီးဘၣ်အဖှီၣ်လီၤ.” 
စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၄:၉-၁၀

ပကစၢ်ယွၤလၢပဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အီၤတဂၤတ့လီၤတၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤဝံၤခဲလၢာ်ဒီး တ့လီၤပိာ်ခွါ, စီၤအၤဒၣ် ဒ်အက့ၢ်အဂီၤဒၣ်ဝဲ ဒ်သိးကပၢဆှၢက့ၤတၢ်ဘၣ်တ့တဖၣ်ဒီးကရ့လိာ်သးဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ. ပိာ်ခွါအံၤအိၣ်တဂၤဃီဒီး ပှၤမၤစၢၤအီၤတအိၣ်အဃိ, တ့လီၤကဒီးပိာ်မုၣ်နီၢ်အံၣ်အုလၢပိာ်ခွါအဂုာ်ဃံဒီးအဝဲသ့ၣ်ကဲထီၣ် မါဝၤ, နီၢ်တဂၤဃီလီၤ. ကစၢ်ယွၤစံးဘၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢကသၣ်ထီၣ်အါထီၣ်ဒီးမၤပှဲၤဟီၣ်ခိၣ်ဒီးမၤနၢၤအီၤလီၤ (၁မိၤၡ့ ၁:၂၇-၂၈). ကစၢ်ယွၤတိာ်ပာ်ဝဲလၢပှၤကညီတဖၣ်ကအိၣ်မူသကိးဒီးသ့ၣ်ညါကစၢ်ယွၤဒီးကမၤလၤကပီၤယွၤလီၤ. ပှၤကညီ အိၣ်ထဲတဂၤန့ၣ်ပှၤမၤစၢၤအီၤတအိၣ်ဘၣ်. ဒီးအတၢ်အိၣ်မူတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤ, တၢ်သူၣ်ခုသးခုတအိၣ်ဘၣ်.

လံာ်ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်သိၣ်လိပှၤလၢပှၤခံဂၤဂ့ၤန့ၢ်ပှၤတဂၤတက့ၢ်လီၤ. ပှၤခံဂၤမ့ၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီးအဘူးအလဲ ကန့ၢ်အါထီၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတဂၤမ့ၢ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒီး, အဂၤတဂၤမၤစၢၤအီၤသ့ဝဲလီၤ. ပှၤကညီအိၣ်ထဲတဂၤအါထီၣ်ဂီၢ် ထီၣ်တသ့ဘၣ်. ဒ်န့ၣ်အသိး, ခီဖျိလၢပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးအဃိ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကဲထီၣ်ဝဲဒီး လၢခရံာ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ, ပမၤသကိးတၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်မၤတဂၤတမံၤ, တဂၤတမၠိလီၤ. ၁ကရံၣ်သူး ၁၂:၁၇, “ဒီးသုမ့ၢ်ခရံာ်အနီၢ်ခိဒီးအက့ၢ်အဂီၤစုာ်စုာ်လီၤ” စံးဝဲအသိး, ပဝဲလၢအမ့ၢ်ခရံာ်အနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတဖၣ်အံၤ, ဒ်မူဒါလီၤဘၣ်ပှၤအသိး, ပမ့ၢ်မၤသကိးဒီးပမ့ၢ်အိၣ်မူသကိးလၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအပူၤန့ၣ်ကစၢ်ယွၤအလၤကပီၤကဖျါ ထီၣ်ဝဲဒၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

လၢယွၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤမ့ၢ်ပအိၣ်မူသကိးဒီးမၤစၢၤလိာ်ပသး, ဒီးမ့ၢ်ပကဲထီၣ်ကစၢ်ခရံာ်အက့ၢ်အဂီၤကစီဒီဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်သးဘိစီဆှံကစၢ်ယွၤဧၢ, ပစံးဘျုးဘၣ်နၤလၢပကဲထီၣ်ဘၣ်နက့ၢ်နဂီၤတဖၣ်ဒီးနဃုထၢပှၤအဃိလီၤ. မ်နကဆိၣ်ဂ့ၤ ပှၤဒ်သိးပတၢ်အိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ, ပကအိၣ်မူသကိးဒ်တၢ်ဘၣ်နသးဒီးပကမၤလၤကပီၤနၤတက့ၢ်. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ဒဲးဖနံၣ်ရိ
ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိ
မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

August 12, 2021

BETTER TOGETHER

Bible in a Year: Ecclesiastes 4, Ecclesiastes 5, Ecclesiastes 6;
1 Corinthians 7:17-35; Proverbs 19:23-29, Proverbs 20:1-4

“Two are better than one, because they have a good reward for their labor. For if they fall, the one will lift up his fellow; but woe to him who is alone when he falls, and doesn’t have another to lift him up.”
Ecclesiastes 4:9-10 WEB

After the God we worship created all things, He created man, Adam, in His own image to rule over creation and have fellowship with Him. However, this man was alone with no help. So, God created a woman, Eve, from the man’s rib. They became husband and wife in one flesh. God told them to be “fruitful, multiply, fill the earth, and subdue it” (Genesis 1:27-28). It is God’s plan that humans would share life together in knowing and glorifying God. Isolation deprives one from a support system that can bring fulfilment and joy. Ecclesiastes teaches us that “two are better than one.” When two work together, there are greater benefits and one can help the other in hardship. One cannot multiply alone. Likewise, the church comes to exist when we come together and take on different responsibilities according to our talents. 1 Corinthians 12:27 says, “You are the body of Christ, and members individually.” We, the body of Christ, must work together in love so God will be glorified. 

Reflection

In God’s church, do we support one another and live as the body of Christ?

Prayer

Dear Holy Father God, thank you for making us Your body and choosing us. May You bless us so we will be better together living in Your will and glorifying You. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Mu Dephny Roe
Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College
Mae La Refugee Camp, Thailand